Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

24 Augustus lag één vendel — misschien dat van Cater? — in Zutphen, doch de Landraad beoosten-Maze was den 25en voornemens de compagnie „elders ten dienst vanden lande te gebruycken" 1).

In September 1581 bevonden zich — inplaats van de door de Satisfactie vereischte vierhonderd man — nog maar tweehonderd man in de stad. Rodenburgh lag nog steeds in Harlingen en van een der beide vendels van Neck of Vos waren vijftig man uit de stad gelicht2). Daar met zoon kleine bezetting „de stadt ende tfort ter defentie vanden schepen nijet wel... beset (konden) worden, van nacht tot nacht," besloot de Vroedschap aan. Neck en Vos copie van eene acte, door den Prins 1 September 1.1. ten hunnen behoeve iri Gent uitgevaardigd, te verleenen, waarbij zij gemachtigd werden hunne vendels tot tweehonderd man te vergrooten. Aan de Staten zou pas kennis van de acte gegeven worden „den capiteynen int werck zynde"; aan den Prins zou men laten weten, dat men wegens den grooten nood van zijne machtiging gebruik gemaakt had3).

De Staten verklaarden zich bereid de beide vendels op tweehonderd hoofden te laten monsteren volgens de „ordonnantie ende gheliefte" van Zijne Excellentie, echter op voorwaarde, dat de Amstêrdamsche magistraten beloven zouden zich „niet vorder in het particulier te bemoeyen nochte te onderwinden, de Compagnien wesende buiten der selver Stede." Daar het bij de Satisfactie vastgestelde minimum van

150 man groot. De monstering van deze compagnie was 1 December 1580 door de Staten aan denzelfden commissaris van de monstering opgedragen, die ook de twee vergroote Amstêrdamsche vendels moest monsteren, Res. St. v. Holl. 1580, bl. 257: 1 Dec.

!) Algemeen Rijksarchief: Resolutiën van den Landraad beoosten Maze, 27 Juli 1581 — 20 December 1581, fol. 57 v": 24 Aug.; fol. 60 en 60 v°: 25 Aug.

2) Deze vendels hadden dus toen hunne vereischte sterkte van 150 man niet meer.

3) Res. Vr. No. 4, fol. 174 v°: 12 Sept, 1581. De acte van autorisatie in: Missiven aan Burgemeesteren, 1556—1590.

Sluiten