Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

namen, hadden zij zich in art. 5 van de Satisfactie bereid verklaard aan dergelijke troepen „Logijs-gelt" uit tè betalen en ze te „tracteeren" als andere soldaten in Holland. De nieuwe regeling zou voor de Staten veel goedkooper uitkomen1).

Nadat het Accoord tot afstand van de Satisfactie door de Staten en door Amsterdam goedgekeurd was, werd het in Januari 1582 door den Prins van Oranje geconfirmeerd. De tenuitvoerlegging van verschillende bepalingen ging de Amstêrdamsche regeering niet vlug genoeg: reeds 12 Februari behandelden de Staten eene door haar hierover ingediende memorie. Wat de vendels betreft, bevalen de Staten den ontvanger der gemeenelandsmiddelen in Amsterdam, Johan Pietersz. Reael, den opvolger van den in 1581 overleden Reynier van Neck, de twee vendels a tweehonderd man „alle maendts over haerluyder Soldye betalinge te doen, op de ketste Monsteringe ofte Reveue der selver Knechten, die by de Staten gevordert sullen mogen werden t'allen tyden als 't hun geheven ende goedtduncken sal, sonder gehouden te zijn in de betalinge van eenigh Logijsgeldt, maer dat de Staten daer af sullen ontslagen blyven, achtervolgende den selven Accorde," etc. %

Wegneming van een der beide vendels uit Amsterdam mocht sedert het Accoord slechts geschieden „onder expresse bevel ofte consent van syne Princel. Excell." 3). Om aan het vendel van Rodenburgh, dat al bijna twee jaar in Harlingen in garnizoen had gelegen, den terugkeer naar Amsterdam mogelijk

J) Over het logies- en serviesgeld zegt Dr. P.,L. MULLER in zijne Geschiedenis der Regeering in de Nader Geünieerde Provinciën, etc, bi 36, noot 1: „In dien tijd ontvingen de troepen niets dan hunne soldij. In- garnizoensplaatsen echter werd eene bepaalde vergoeding gegeven aan de ingezetenen voor het huisvesten der troepen (het logiesgeld) en voor het hun verschaffen van brandhout enz. (het servicegeld). Hun leeftocht moesten zij zich zelve voor hun eigen geld verschaffen."

2) Res. St. v. Holl. 1582, bl. 53:12 Febr.

3) Res. St. v. Holl. 1582, bl. 250: 16 Mei.

Sluiten