Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jaar van 1586 overgegaan op bevel van Leycester. De Amstêrdamsche Vroedschap besloot 8 Maart uit de afgedankte of uit andere soldaten 150 man aan te nemen om in tocht en wacht ter verhchting van de burgerij gebruikt te worden *).

In 1586 ondervond de betaling van de gewone vierhonderd man zooveel vertraging, dat de stedelijke regeering ten einde raad, daar Leycester te vergeefs tot drie maal toe den thesaurier, den ontvanger-generaal, e.a. bevolen had de betaling maandelijks uit de gemeene middelen in Amsterdam en Amstelland te doen geschieden, eene insinuatie opstelde, getiteld „Insinuatie den omstanders gedaen opt betaelen vanden knechten vanden penninghen van heur gepachte middelen" en aan de eventueele pachters beval geen pacht aan den ontvanger af te dragen, voordat uit de opbrengst twee achterstallige maanden soldij betaald zouden zijn en eene geregelde maandelijksche afrekening van soldij en onkosten (van turf, kaarsen, kruit en lonten) verzekerd zou zijn-2). Of eene bevredigende oplossing van dat geschil gevonden is, is mij onbekend.

De betaling van het Amstêrdamsche garnizoen, die f 4500 per 32 dagen vorderde, bleef het land van Holland te zwaar drukken. Na lange onderhandelingen, gevoerd tusschen Amstêrdamsche gedeputeerden en Gecommitteerde Raden, werd deze som in 1588 verminderd tot f3900. Met de bespreking van het toen gesloten contract, waarin elementen van al het vroeger bepaalde voorkomen, zal ik mijne beschouwingen over de questie der vendels eindigen.

!) Res. Vr. No. 5. fol. 237 en 238:8 Maart 1586. — Dr. P. Scheltema weerlegt in De Graaf van Leicester, te Amsterdam in de jaren 1586 en 1587, bl. 8 de meening van die schrijvers (o.a. Wagenaar), die beweerd hadden, dat Leycester in Amsterdam argwaan verwekt had met kort vóór zijne komst te dezer stede bevel te geven tot cassatie der twee vendels, volgens besluit der Staten van Holland aangenomen. Hij wijst erop, dat hetzelfde bevel tegeÜjkertijd ook aan andere Hollandsche steden gegeven werd.—Leicester kwam 18 Maart 1586 in Amsterdam. T. a. pL, bl. 13.

2) Res. Vr. No. 5. fol. 371—375:28 Sept. 1586. Over deze questie ook: Res. St v. HolL 1586. bL 340:22 Juli—9 Aug; Res. Vr. No. 5, fol. 352-29 Aug. 1586.

Sluiten