Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„ongeveylicht" zou blijven, als het convooigeld ten bate van de Generaliteit gelicht zou worden. De Vroedschap achtte het gewenscht vóór het bepalen van haar houding eerst de opinie der watersteden te vernemen1).

Beter dan uit de* Vroedschapsresoluties2) leeren wij het meerderheidsbesluit der Staten kennen uit een accoord, 20 Juni aan de gedeputeerden der Staten-Generaal ter hand gesteld en door dat college den 26en geaccepteerd3). De Staten van Holland en Zeeland wezen daarin op de zware lasten, die door hunne gewesten gedragen werden. Opdat „die Generale Staten noch naerder (mochten) verstaen, dat die van Hollandt ende Zeelandt alle hulpe ende secours, hemlieden moghehjck zijnde, den anderen provinciën, haere bontgenoeten, ter ghemeene defensie bereedt (waren) te doen", verklaarden die Staten zich bereid af te schaffen „die convoyen van de Gheunieerde Provinciën van de goederen, uute provinciën van Holland ende Zeelandt in d'andere provinciën werden [1: werdende] ghevoert" (d.w.z. de zgn. binnenlandsche convooien). Gedurende twee maanden — met ingang van 1 Juli 1578 — wilden zij daarenboven de buitenlandsche convooien4) door de Staten-Generaal laten ontvangen volgens de in Holland en Zeeland herziene convooilijst5). De inning zou moeten blijven geschieden terzelfder plaatse en op de zelfde wijze, als tot dusver; naast de door de Staten van Holland en Zeeland aan te stellen ontvangers zouden de Staten-Generaal controleurs mogen benoemen6); uit de opbrengst zouden in de eerste plaats betaald moeten worden de onkosten, door Holland te maken voor de oorlogsschepen,

1) Res. Vr. No. 4, fol. 5 en v°: 20 Juni 1578. — De watersteden waren Medemblik, Enkhuizen, Hoorn, Edam en Monnikendam. -) De resoluties van de Staten van Holland ontbreken uit dezen tijd. s) Res. St. Gen. II, bl. 337, vl.: No. 761 en 761».

4) De termen: binnenlandsche en buitenlandsche convooien in: Res. St. v. Holl. 1583, bl. 453: 14 Nov. nam.

5) Res. St. Gen. II, bl. 338, noot 1: 31 Juli in de Staten van Holland vastgesteld.

6) Res. St. v. Holl. 1579, bl. 51: 18 Maart nam.: er worden controleurs der Staten-Generaal geadmitteerd in Dordrecht en Amsterdam.

Sluiten