Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Provinciën" 1). Ze hadden nu tot de heffing besloten om die frauden te voorkomen. Het binnenlandsch convooirecht zou betaald moeten worden volgens de voormalige lijst2). Voortaan zou „het namptissement betalinge strecken" 3).

Noch aan de oppositie der edelen, die over de zaak eerst die van de Naerder Unie wilden doen raadplegen, noch aan de bezwaren van de Amstêrdamsche gedeputeerden, die er niet in wilden toestemmen, voordat alle Staten-leden er rapport over zouden hebben genomen en niet overstemd wilden worden,

Over die frauden bij de bespreking van het namptissement. Hieronder, noot 3.

2) In de resolutie staat: „dat met'er daet van alle Goederen gaende uyt Hollandt op de Geünieerde Provinciën, 't recht vande Convoyen mede betaelt sal werden als vande Goederen gaende buyten de Geünieerde Provinciën, op de Lijst daer van zijnde, ende laetst genomen vande Goederen gaende op de Geünieerde Provinciën voorn."

3) Tusschen Holland en Gelderland bestond steeds animositeit tengevolge van de heffing der buitenlandsche convooien. Holland beklaagde zich o.a., dat veel goederen zgn. voor Gelderland (of een der andere geünieerde provincies) bestemd, in werkelijkheid uit die provincies naar het buitenland werden uitgevoerd. Het verschuldigde buitenlandsche convooirecht werd dan, ten nadeele van het zwaar belaste Holland, niet in dat gewest, doch in eene der geünieerde provincies betaald. Om aan dat misbruik een einde te maken, besloten de Staten in December 1579, dat in het vervolg van alle goederen, die naar de geünieerde provincies vervoerd zouden worden, het buitenlandsch convooirecht genamptiseerd zou worden; indien binnen den vastgestelden termijn zou blijken, dat de goederen daar werkelijk gesleten waren, zou de als waarborg gestorte som teruggegeven worden.

Misschien tengevolge van den onwil der Amstêrdamsche regeering werd het namptissement nog in December 1579 weer gestaakt.

In den zomer van 1580 werd besloten opnieuw tot het namptiseeren over te gaan; de maatregel was nu evenzeer tegen Zeeland als tegen Gelderland gericht. Klachten van de Nadere Unie werden ter zijde gelegd.

Toen 25 Juli 1580 besloten werd binnenlandsche convooien te gaan heffen, verviel het namptiseeren van zelf. In plaats van het storten van eene waarborgsom moesten de afzenders in het vérvolg binnenlandsch convooirecht betalen.

O.a.: Res. St. v. Holl. 1579, bl. 304: 8 Dec.; bl. 316: 21 Dec.; bl. 318: 23 Dec. Res. Vr. No. 4, fol. 94: 12 Dec. 1579. — Res. St. v. Holl. 1580, bl. 113en 114: 21 Juni nam.; bl. 132: 5 Juli nam.; bl. 135 en 136: 7 Juli nam.; bl. 142 en 143: 13 Juli nam.; bl. 150 en 151: 22 Juli.

Sluiten