Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hebben de Staten zich gestoord. Zij besloten „terstont ende metter daet deurt heftich dryven van enighe" aan alle convooimeesters te schrijven, dat zij „van date vande receptie vanden bryevenen in plaetse van namptissement vanden goederen gaende inde geünieerde provinciën betaelinghe (zouden) nemen" en aan alle magistraten te bevelen „te doen publiceren egheene goederen hoedanich die wesen mogen te laeten passeren vuyt Hollant op eenighe geünieerde provinciën, ten zy daer aff trecht van convoy betaelt zall wesen, volgende die lyste daer op den convoyen opde geünieerde provinciën laest zyn geheven" 1).

De Staten constateerden, dat Holland niet de eerste provincie was, die deze binnenlandsche convooien hief: Friesland was haar reeds voorgegaan2); ze erkenden tevens uitdrukkelijk het recht der overige provincies het gegeven voorbeeld na te volgen. De landsadvocaat, die zich juist in Utrecht bevond, zou die van de Naerder Unie van het besluit in kennis moeten 'stellen; voor bezwaren zouden de Staten niet wijken3). Uit de inkomsten der binnenlandsche convooien zou per maand een zesde gelicht worden ten behoeve van de ammunitie*).

Het bevelschrift der Staten werd in Amsterdam niet gepubliceerd ; de Vroedschap besloot aan alle steden te schrijven om rapport over de binnenlandsche convooi-questie; zelfs na ontvangst van dat rapport zou niet tot de publicatie worden overgegaan, vóórdat ook de opinie van de Staten van de Naerder Geünieerde Provinciën gehoord zou zijn, „alzoehen teelffde meest importeert ende dat tzelffde es tegens den text vande naerder Unie6) ende sulcx in treyn brengende buijten

1) Res. Vr. No. 4, fol. 123 en V: 26 Juli 1580.

2) Omstreeks denzelfden tijd hief Vlaanderen convooi van de goederen „gaende na Boussain en Camerick", tot ontevredenheid van „die van Doornick en Tournesy". Res. St. v. Holl. 1580, bl. 177: 25 Aug.

8) Res. St. v. Holl. 1580, bl. 153: 25 Juli nam. *) Res. St. v. Holl. 1580, bl. 153 : 26 Juli.

6) Nml. tegen art. 18, luidende: Item, en sal d' eene vande geünieerde Proviiltien, Steden ofte Leden van dien, tot laste ende prejudicie van

Sluiten