Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat dc heffing schadelijk zou kunnen zijn, doordat door haar diverteering van nering zou kunnen ontstaanx), wenschten zij toch de binnenlandsche convooien voorloopig in te voeren.

Voor eene hernieuwde bedreiging met arrest op haar burgers en goederen is de Amstêrdamsche Vroedschap 4 Augustus gezwicht: de heffing van de binnenlandsche convooien werd gedurende één maand toegestaan, „onder expresse protestatie van dat die resolutie van den Staten dyes angaende (als genomen „buyten voorgaende bescryvinghe") nyet getrocken zall worden in consequentie". Verder op voorwaarde:

1. dat de Staten verplicht zouden zijn te weeg te brengen, dat de convooien dadelijk eenparig in alle HoUandsche steden gelicht zouden worden en binnen die maand ook in Zeeland, om alle diverteering van nering te voorkomen,

2 dat die van de Naerder Geünieerde Provinciën in de heffing zouden bewilligen of dat de Staten duidelijk zouden kunnen bewijzen, dat deze het eerst art. 18 van de Unie „mentionerende van geen impositien die een opden anderen te stellen zonder bewillinghe" hadden verbroken 2).

Over de heffing der binnenlandsche convooien door Holland beklaagden de Staten-Generaal en de Prins van Oranje zich.

1) Nml doordat Zeeland geen binnenlandsche convooien hief; de Hollandsche handel op de Geünieerde Provincies zou zich daarheen kunnen verplaatsen.

2) Res Vr No. 4, fol. 124-125 : 30 Juli 1580; fol. 125 v«-126: 4 Augustus 1580 Res St v. Holl. 1580, bl. 163: 3 Augustus. — In het Resolutieboek volgt achter de resolutie dato 4 Augustus, waarin de heffing gedurende een maand onder zekere voorwaarden was toegestaan, onmiddellijk het volgende besluit: „Verstaen den Raeden mede datmen den convoyen opden goeden gaende van deene geünieerde provincie in dandere terstont zall aff schaffen, Ende dat binnen den tyt van acht daegen een generale bescryvinghe gedaen zall worden omme byden Staten int generael middelen tot furnissement van penninghen geproponeert te moghen worden, tzy omme den convoijen opden incomenden ende vuytgaenden goederen te verhooghen off andere die by de gedeputeerden vandp steden voortgewent zal mogen worden, ende omme vuyt yders rapport die beste middelen naer te volghen". Dat de resolutie hier ten onrechte geplaatst is, wordt ons duidelijk uit Res. St. v. Holl. 1580, bl. 165 : 5 Aug., waar we lezen: „Is by die van Amsterdam gerapporteert, dat sy te vreden zyn

Sluiten