Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zij wenschten, „dat tselve aiffgedaen worde ofte emmers gesurcheert ter tyt ende wylen thoe, dat by alle de geünieerde provintiën daerop geadviseert, besloten ende bewillicht sal sijn„ soe dat behoort" 1). Bezwaren tegen de heffing hadden ook Zeeland en Utrecht2). En niet ten onrechte. Viel het al niet te loochenen, dat ,de andere provincies zelfs bij eene algemeene en wederzijdsche heffing van binnenlandsche convooien in veel ongunstigerv conditie zouden verkeeren dan Holland, van welk gewest zij groote hoeveelheden boter, kaas, vleesch en visch betrokken3), door geen gelijkwaardigen uitvoer gecompenseerd, in welk een treurigen toestand zouden zij nu komen te verkeeren, nu Holland op eigen hand tot dezen impost besloot. Geen wonder, dat de andere gewesten zich niet lieten tevreden stellen door de toezegging der Staten, dat de opbrengst „tot gemene defensie, ende niet in 't particulier verstreckt" zou worden.

De gedeputeerden van de Naerder Geünieerde Provinciën, die de „ophchtinge (der binnenlandsche convooien) redelijck bevonden, overmidts de nodeliickheyt vande saecke"4), dachten er sterk over die heffing algemeen te maken. In afwachting van hun besluit, dat in eene nieuwe vergadering van 21 Augustus genomen zou worden, besloten de Staten van Holland Zeeland en Utrecht ter wille te zijn door in den tusschentijd alle goederen naar de geünieerde provincies „onder behoorlijcke opschryvinge" te laten passeeren5).

▼oor een maendt eerstkomende mede te doen procederen tot lichtinge vande Convoyen vande Goederen gaende op de Geünieerde Provinciën", etc. en waaruit dus blijkt, dat de Vroedschap 4 Augustus niet onmiddellijk op haar besluit teruggekomen is.

Waar echter de resolutie wel geplaatst had behooren te worden, is mij niet duidelijk.

!) Res. St. v. Holl. 1580, bl. 166: 9 Aug. Res. St. Gen. Hl, bl. 122, No. 220: 4 Aug. en No. 221: 5 Aug. 2) Res. St. v. Holl. 1580, bl. 169: 16 Aug. *) Res. St v. HolL 1583, 8 Dec. 4) Res. St v. Holl. 1580, bl. 169: 16 Aug.

6) Res. St v. Holl. 1580, bl. 169: 16 Aug. — Oud-archief der Gemeente Arnhem: Land-zaaken B. 20 1579, 1580, fol. 107, vl: „Resolutien byde Ge-

Sluiten