Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Op de Amstêrdamsche regeering hadden de klachten van de Generaliteit e.a. zooveel indruk gemaakt, dat zij van de binnenlandsche convooien niets meer wilde weten1). Een oogenblik schijnen de Staten er over gedacht te hebben aan de bezwaren van Amsterdam en andere handelssteden tegemoet te komen door slechts convooi te gaan heffen van

„eenighe parthyen vande Goederen alhier in Hollandt ge-

groeyt ende gewassen zijnde". Voor diverteering van nering zou dan niet gevreesd behoeven te worden. Hoewel Amsterdam van dat plan niet afkeerig was, mits de nieuwe heffing maar niet „convooi" genoemd zou worden, schijnt aan dat voornemen geen gevolg te zijn gegeven2).

In September 1580 waren de Staten opnieuw vast besloten tot de heffing der binnenlandsche convooien. De vastgestelde lijst zou met ingang van den 7en voorloopig gedurende drie maanden „in treyn" gebracht worden. Totdat de convooie^ in alle provincies geheven zouden worden, zouden de inkomsten besteed worden, „tot behoef van 't kort van haerl. maendelijcke quote ende provisie van Ammunitie, als mede tot betalingh van de lasten ende 't achterheyt vande Admirahteyt, in 't onderhout vande Schepen van Oorlogh". Van hun besluit stelden de Stoten niet alleen de aanwezige gedeputeerden der Staten-Generaal, Voocht en Valcke en 's Prinsen secretaris Bruyninck in kennis, ze besloten het ook te laten uiteenzetten aan de gedeputeerden van de Naerder Geünieerde Provinciën, die nog maar altijd geen besluit over eene generale heffing der binnenlandsche convooien genomen hadden3).

deputeerde vande Naerder Geünieerde Provinciën in Julio ende Augusto 1580 binnen Utrecht genomen"; daarvan eene resolutie dato 2 Augustus. — Dat de binnenlandsche convooien in Augustus reeds hier en daar in Holland ontvangen werden, blijkt uit Res. Vr. No. 4, fol 126 v« en 127: 11 Aug. 1580. Res. St. v. Holl. 1580, bl. 177: 25 Augustus.

1) Res. Vr. No. 4. fol. 126 v° en 127: 11 Aug. 1580.

2) Res. St v. Holt 1580, bl. 175: 24 Augustus. Res. Vr. No. 4, fol. 130 V: 31 Aug. 1580.

8) Over de heffing der binnenlandsche convooien o.a.: Res. St v. HolL 1580, bL 177 en 178 : 25 Aug.; bl. 178 : 26 Aug.; bL 184: 1 Sept. nam.; bl.

Sluiten