Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

contributie geschiet, syluyden daer mede op ghehoort sullen worden". Daaruit laat zich wel allerminst tot verplichte gehoorzaamheid besluiten. Ik kan dan ook niet meegaan met Kluit, die — alleen steunend op Res. Holl. 1580, bl. 244 en 245: 15 November — neerschreef: [Amsterdam stond na het aannemen van de Unie van Holland en Zeeland en die van Utrecht] „in allen deele gelijk met de overige Steden in de Staatsvergadering, uitgezonderd in enkele huishoudelijke Artikelen en eenige mindere gerechtigheden. Gelijk bij voorbeeld, dat bij de Voldoening Amsteldam geene stem kreeg in de Contributien" 1).

Met meer recht zouden de Staten hebben kunnen beweren, dat Amsterdam verplicht was tot gehoorzaamheid in zake de convooien, daar immers in art. 14 bepaald was, dat de stad de inning van convooien „by die van Hollant ende Zeelant voornoemt opghestelt ofte by ghemeene bewillinghe van den Staten op te stellen" moest toestaan.

Het aan de ontvangers der gemeene middelen en convooien gegeven bevel om voorloopig slechts in handen der stedelijke magistraten geld uit te betalen, door welke sluiting der kantoren de Amstêrdamsche regeering de Staten hoopte te bewegen de oorlogsschepen weg te nemen, viel bij deze in zeer slechte aarde. Zij besloten hunne aanstaande vergadering niet — zooals geresolveerd was — in Amsterdam te doen samenkomen, doch in Den Haag: zij wilden niet vergaderen in eene stad, die willekeurig de „principale Comptoiren" sloot2).

Voor Amsterdam was de verlegging der Staten-vergadering,

!) Kluit: Staatsregering I, bl. 429. -t- De uitdrukking „uitg ezonderd in enkele huishoudelijke artikelen en eenige mindere gerechtigheden" is niet zeer gelukkig, daar het stemhebben in zake contributies toch wel tot de voornaamste rechten van een lidmaat der Staten behoorde. — De cursiveer.

2) Res. St. v. Holl. 1580, bl. 213:30 Sept. — Na 19 September hadden de Staten niet vergaderd; den 30en werd slechts dit ééne besluit genomen. 5 October werden enkele zaken behandeld. Den 6en kwam wel eene „Vergaderinge generael" in Den Haag bijeen, doch dat was niet degene, die oorspronkelijk in Amsterdam belegd was. Deze kwam pas den Hen in Den Haag samen. Res. St. v. Holl. 1580, bl. 219:8 Oct nam.

Sluiten