Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die voor het eerst binnen haar muren zou worden gehouden, eene groote teleurstelling1). Hoewel de strafmaatregel dus haar doel niet miste, had zij haar inconvenienten, daar juist in dezen tijd de Gedeputeerden der Nadere Urne voor een deel in Amsterdam vergaderden en de Staten met dat college in gemakkelijker en sneller contact hadden kunnen zijn, indien zij hunne vergadering aldaar 2 October hadden doen bijeenkomen2).

De Staten trachtten het College van de Nadere Unie voor de heffing der binnenlandsche convooien te winnen. Zij maakten hunne toestemming in eene negotiatie van eene hoeveelheid kruit en het opbrengen van een extra vierde deel van hunne maandelijksche quote ten behoeve van de Unie afhankelijk van assignatie op de binnenlandsche convooien, die in Holland geheven zouden worden en van de toestemming der andere provincies in de heffing dier convooien. Aan hunne gedeputeerden droegen zij op er hun best voor te doen, dat het College der Nadere Unie die binnenlandsche convooien niet alleen zou goedkeuren, maar er ook den Prins en de afwezige provincies voor, zou trachten te winnen. Ze vonden, dat er „geen bequamer, gereder, onquetselijcker noch suffisanter" extra-ordinaris middel van contributie bestond dan deze convooien; geen stad of provincie zou er schade door lijden, „mits maer d' oplichtingh van de selve Convoyen generalijck ende eenpaerlijck over alle de Geünieerde Provinciën gedaen werde"3). Hunne gedeputeerden zouden tevens de

*) De stedelijke regeering had reeds maatregelen voor de ontvangst der Staten'genomen. Rap. v. thes. 1580, fol. 196 v»; Engelsen laken voor tafelkleeden voor de Staten gekocht; Res. Vr. No. 4, fol. 137 v«: 10 Oct. 1580: voor de vergadering waren „alle preparaten" gemaakt.

2) Dr. P. L. Muller: Geschiedenis der Regeerihg in de Nader Geünieerde Provinciën tot aan de komst van Leicester (1579—1585), bl. 134 en 135. Res. St v. HolL 1580, bl. 215: 6 Oct. Res. Vr. No. 4, fol. 137 v°: 10 Oct.: „die vande Naerder Geünieerde (waren) all overlanghe" in de stad geweest.

*) De heb er hiervoor (bl. 163) reeds op gewezen, dat de andere gewesten, zelfs bij eene algemeene heffing, in ongunstiger positie zouden verkeeren dan Holland. Een lofzang op die convooien was dan ook alleen van deze provincie te verwachten.

Sluiten