Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

houden (waren) hen te conformeren met de gemene bewillihge vande Staten, achtervolgende haer satisfactie1)." De stedelijke regeering gaf echter geen kamp; ze wilde niet rusten voor de Staten hunne met de Satisfactie strijdige bewering zouden hebben teruggenomen. Naar de Staten-vergadering, die 2 November in Delft geopend werd, weigerde zij afgevaardigden te zenden2), ook al zouden daar zeer gewichtige zaken aan de orde komen en al hadden de Staten 20 October ook besloten, dat op alle volgende vergaderingen eene stad haar stem zou verhezen, die door de afwezigheid van haar gedeputeerden niet werd gerepresenteerd, welk besluit ongetwijfeld tegen Amsterdam gericht geweest was 3).

26 October besloot de Vroedschap op verzoek van de Staten het kantoor der gemeene middelen, dat ongeveer een maand door haar gesloten gehouden was, weer te doen openen. Om de Staten zachter te stemmen, zou aan hen geschreven worden, dat het kantoor nooit zóó gesloten geweest was, „offdat heure ordonnantiën daer op verleent opden knechten betaelt zyn4)."

De questie over de gehoorzaamheid in contributiezaken bleef nog enkele weken sleepende. Dank zij de hulp van den Prins van Oranje werd zij eindelijk uit den weg geruimd. Kort na zijne aankomst zond de Amstêrdamsche regeering, die reeds met hem in correspondentie getreden was, vier gedeputeerden, onder wie Mr. Wilhem Baerdesen en Reynier Cant, naar Delft om hem mee te deelen, dat van hunne comparitie in de Staten geen sprake zou kunnen zijn, zoolang

Res. St. v. HolL 1580, bL 221: 13 Oct. 2) Res. Vr. No. 4, fol. 139 : 26 Oct 1580. s) Res. St ▼. HolL 1580, bl. 229: 20 Oct.

4) Res. Vr. No. 4. fol. 124 : 26 Oct. 1580. Moeten wij uit het besluit om aan de Staten te schrijven, „dat tcomtoir alleen gesloten es geweest deur die impedimenten ons gedaen by tleggen vande schepen van oirloghe opden stroom in prejuditie vande coopmanschap," opmaken, dat de Staten toen hunne oorlogsschepen teruggenomen hadden? 18 October was het tegendeel in de Statenvergadering besloten. Res. St v. HolL 158Q, bL 227:18 Oct. nam. Hiervoor, bL 171.

Sluiten