Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deze niet de verklaring zouden hebben afgelegd, dat aan Amsterdam „als wesende een lidtmaet van Hollandt, in materie van contributie, als alle andere saecken, mede een stemme verleent ende toegestaen (zou) worden')." De Prins, die de Staten door Bruyninck van deze mededeeling op de hoogte het brengen, oordeelde, dat de questie over de gehoorzaamheid in zake contributies slechts een onderdeel vormde van alle geschillen, die nu reeds uit de Satisfactie waren voortgekomen. Beter ware het daarom niet enkel te streven naar bijlegging van dit nieuwste conflict, maar naar een accoord in alle Satisf actie-que sties. De door hem gegeven tweede uitspraak zou daartoe weer „geresumeert en ter handt genomen" moeten worden.

Hoewel de Staten in Hoorn besloten hadden, dat zij de Satisfactie-questies langs gerechtelijken weg zouden laten uitmaken 2), benoemden zij 14 November toch vijf gecommitteerden, onder wie Van der Mijle en Maelson, om . met Zijne Excellentie „soo wel opde vdorsz. verklaringe als d'andere differenten te communiceren ende alle bequame middelen te helpen adviseren dat de satisfactie van die van Amsterdam ten wederzyden afgedaen mach worden3)." Nadat de Staten *S middags over 's Prinsen tweede uitspraak beraadslaagd hadden, kwamen zij den volgenden dag gedeeltelijk op hun besluit terug: wel bleef de door Amsterdam verlangde verkkring „provisionelijck ghestelt tot discretie van sijn Exc", doch in zake de Satisfactie-geschillen wilden de Staten toch liever den gerechtelijken weg bewandelen4).

1) De Prins was 25 October uit Antwerpen naar Holland vertrokken: Res. St Gen. UI, bl. 27: No. 39. R. 24 October. Hij was 3 November in Delft Res. St. v. Holl. 1580 bl 233. — Over de correspondentie: Rap. v. thes. 1580, fol. 189. Over de gedeputeerden: Rap. v. thes. 1580, fol. 131; dito 1581, fol. 116,116v0.117 v0.

Het doel van hunne reis wordt Verschillend omschreven; bijv. om „te verdraghen over die differenten die dese stede mit die Staten van Holland heeft, etc," of om „op die beschrivinge van die Heren Staten by Zyn Erf. van deser Stede wegen te compareren."

2) Res. St. v. Holl. 1580, bl. 159:29 Juli. Hiervoor, bL 55 en 56. S) Res. St v. Holl. 1580, bl. 243: 14 Nov.

*) Res. St. v. HolL 1580, bl. 244: 14 Nov. nam.; bl. 244: 15 Nov.

Sluiten