Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

had getriomfeerd; de Staten hadden niet alleen de gewraakte bewering moeten terugnemen, zij hadden ook de door de stad verlangde verklaring afgelegd.

Bij de onderhandelingen over het Accoord tot afstand van de Satisfactie is men pp deze questie niet teruggekomen. Zij was sedert 17 en 18 November 1580 voor goed uit den wég geruimd. £^>"?i

Het was hoog tijd, dat het conflict tusschen Amsterdam en de Staten, dank zij de tusschenkomst van den Prins, uit den weg geruimd was. Door de afwezigheid van afgevaardigden van Amsterdam en van enkele andere steden was in de Statenvergadering van 2 November 1580 geen rapport uitgebracht op uiterste gewichtige beschrijvingspunten ondanks den aandrang, door den Prins daartoe uitgeoefend. Toen deze na eene korte afwezigheid 25 November in Delft terug verwacht werd en afgevaardigden van Brabant, Vlaanderen en andere gewesten reeds in competent getal in die stad aangekomen waren voor de aanstaande vergadering van de Staten-Generaal1), verschreven de Staten edelen en steden om 1 December het verlangde rapport te komen uitbrengen, daar hun college tot een besluit moest zijn gekomen, voordat in de Staten-Generaal over diezelfde questies zou kunnen worden geresolveerd2). Aan den oproep der Staten gaf ook Amsterdam gehoor3). Niet alleen over de algemeene bestuurszaken zou op de vergadering gehandeld worden, meer in het bijzonder ook over de binnenlandsche convooien4). Het besprokene over den

1) Deze vergadering was eigenlijk reeds tegen 1 November verschreven: Res. St. Gen. III, bl. 24, No. 32.

2) Gemeente-archief van Medemblik: Brieven der Staten en Gecommitteerde Raden van Holland en West-Friesland, bundel I, 1578—1584: eene inisaive van de Staten aan de Burgemeesters en Regeerders van Medemblik, dato 25 November 1580. Een dergelijke beschrijvingsbrief: Gemeente-archief Gouda: Ingekomen Stukken, 1578—1580.

s) Reynier Cant en Cornelis Boelens vertrokken derwaarts: Rap. van thes. 1581, fol. 116 en v°, 117 v° en 118. 4) Nml. 1. „omme die lyste vanden zeiven convoyen sulcx te doen redres-

Sluiten