Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nog gecommitteerden naar de Generaliteit om de door Zijne Excellentie geopperde bezwaren uit den weg te ruimen: de opbrengst zou gebruikt mogen worden tén behoeve van de „Equipagie dienste, ende defensie van den Lande" ter ordonnantie van den Prins; de convooilijst zou, wat de artikelen boter en kaas aanging, gemodereerd mogen worden naar zijne discretie

Alle concessies hebben niet geholpen. De binnenlandsche convooien werden door de Staten-Generaal niet ingevoerd. De financieele nood bracht wel mee, dat deze beffing nooit geheel uit het oog verloren werd — zoo verzocht de Landraad, bij wien, na het uiteengaan der Staten-Generaal op 2 Augustus 1581, de regeering berustte, nog in die zelfde maand aan den Landraad beoosten Maze eene commissie te benoemen tot het vaststellen der binnenlandsche convooien 2) — doch tot een positief resultaat heeft geen enkele poging geleid.

Tot inning van het binnenlandsch convooirecht schijnen de Staten van Holland in hun gewest nooit weer te zijn overgegaan ; met het namptiseeren van het verschuldigde convooigeld zal waarschijnlijk na korten tijd zijn opgehouden 3).

De buitenlandsche convooien werden nog steeds ten behoeve van de Generaliteit geheven, al was het voordeel, dat zij uit dezen hoofde genoot, ook vrij fictief 4). 20 en 21 Juli 1580 hadden de Prins en de Staten-Generaal eene nieuwe convooien hcenthjst vastgesteld op de toen in Antwerpen gehouden vergadering 5). Het duurde lang voor de verschillende provincies

afgeloopen is, en waarop men dus niet mag terugkomen? — De Resoluties van de Staten-Generaal zwijgen in deze weken over de binnenlandsche convooien; ze worden ook niet besproken in de instructie, als „afscheid" te beschouwen, dato 26 Januari 1581. Res. St. Gen. III, bl. 190, vl., No. 4*. L) Res. St. v. Holl. 1581, bl. 19: 19 Jan.

2) Res. St. Gen. III, bl. XVII. — P. L. Muller : Geschiedenis der Regeering, etc, bl. 160.

8) Hiervoor, bl. 171, en 172. i *) Hiervoor, bl. 155 en noot 2.

5) Res. St. v. Holl. 1581, bl. 29: 27 Jan. 1581. — Res. St. Gen. III,bl. 119, No. 210: 20 Juli; No. 212: 21 Juli. — De lijst wordt vermeld inL.D.Petit:

Sluiten