Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

besloten deze toe te passen, Holland pas in Januari 1581 1). Met ingang van 10 Februari 1581 zouden de convooien gedurende drie maanden volgens de nieuwe lijst geheven worden2),

De convooilijst stuitte bij de Amstêrdamsche regeering op groote bezwaren. Daar de resoluties der Vroedschap tusschen 16 Februari en 20 Maart 1581 eene leemte vertoonen, weten we daarvan geen bijzonderheden. Pas in het midden van Maart verklaarde de stedelijke regeering zich bereid, daartoe aangespoord door den Prins en de Staten, die zich toen in Amsterdam bevonden 3), de convooien volgens de nieuwe lijst te laten heffen, „omme alle tweespalt, disordre, confusie, ende andere inconvenienten te schuwen," echter onder protestatie van non-prejuditie der stedelijke privilegiën en op voorwaarde, dat de nieuwe lijst weer door de oude vervangen zou worden, indien op de eerstvolgende vergadering der Staten-Generaal alle provincies er niet in zouden bewilligen en de lijst niet overal zou worden gevolgd. Aan de convoqimeesters zou daarom gelast moeten worden „apart reguard te houden van de verhoginge van.de Convoyen, ofte het gunt betaelt werdt boven de oude Lyste," opdat eventueel „bij faute van bewillinge van alle Provinciën" aan de koopheden het teveel betaalde zou kunnen worden gerestitueerd. Vóór 10 Mei zouden bezwaren „op eenighe Speciën van de selve Lyste" moeten worden uit den weg geruimd4).

De drie maanden waren nauwelijks verstreken, of in Amster-

Bibliotheek van Nederlandsche pamfletten, No. 322, als: „Nieuwe Lysten vande generale middelen... eyndende den lOen May... 1581 (gearresteerd in de Vergad. der Algem. Staten den 23 Juli 1580 en voor Holland en Zeeland geaccordeerd in de vergad. derz. den 25 (1: 27) Jan. 1581).

De datum: 23 Juli wordt ook genoemd in Res. St. v. Holl. 1581, bL 29, waar we lezen: „In den eersten, dat de Convoyen ende Licenten alomme sullen worden gecollecteert, achtervolghende de Lyste daer op by de Staten GeneraeL doen ter tydt tot Antwerpen vergadert den drie en twintigsten July vijftien hondert tachtigh gemaeckt ende in druck uytgegeven."

!) Res. St. v. Holl. 1581, bl. 29 en 30: 27 Januari.

2) Res. St. v. Holl. 1581, bl. 80 en 81 : 18 Maart

*) - Hiervoor, bl. 59 en 60.

4) Res. St ▼. Holl. 1581, bl. 80 en 81: 18 Maart.

Sluiten