Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIJFDE HOOFDSTUK

DE QUESTIE VAN DE OUDE SCHULDEN EN VAN DEN HONDERDSTEN PENNING (art. 15 en 16 van de Satisfactie)

Volgens art. 15 der Satisfactie J) behoefde Amsterdam niet mee te betalen in de schulden, door Holland en Zeeland gemaakt tusschen 1 Januari 1572 en 8 Februari 1578. Belastingen, die ten behoeve van die oude schulden geheven werden, mochten in de stad niet geïnd worden. Wel moest Amsterdam — volgens art. 16 2) — van af 1 Maart 1578 mee

h Art. 15 luidt: „Dat die van Amsterdam sullen vry ende ontlast blijven van alle schulden ende lasten van Hollandt ende Zeelant ghemaeckt zedert den eersten Januarij Anno 1572. ofte als noch te maken, tot den daghe toe hen luyden de voorsz. Satisfactie volcomelijck geaccordeert sal sijn, uytgheseydt die ghene, daer over syluyden selfs ghestemt moghen hebben; ende dat over sulcx alle de middelen van contributie, die omme te vervallen de voorschreven lasten ende schulden opgestelt sullen worden, ofte aireede binnen den Steden van Hollandt ende Zeelandt ofte ten platten Lande loop hebben, aldaer ende inde Vrijheydt der voorschreven Stede gheen plaetse en sullen hebben," etc. Handvesten I, bl. 46.

'-) De betreffende deelen van art. 16 luiden: „Maer omme te vervallen de penninghen die van noode sullen sijn tot de defensie van Hollandt ende Zeelandt, mitsgaders tot onderstant vanden anderen Provinciën van nu voortaen, ofte om voortaen te contribueren mette selve Provinciën, so sullen die van Amstelredam hen voeghen metten anderen Lidtmaten vanden Staten van Hollant Staetsgewijs op 't stuck vande contributien ofte ommeslagen: sulcks dat binnen de selve Stede ende hare Vryheden mede in trayn ghebracht sullen werden den eersten Martij toecomende die middelen van contributie, die in d'andere Steden ende over 't gemeen Lant sullen opgestelt wesen ende loop hebben ten fijne voorsz ... Ende sullen de voorsz. van Amstelredam vande voorsz. tijdt af, te weten, vande leveringhe vande Ostagiers, staen tot sulcken

Sluiten