Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

We zien hier de beide partijen reeds tegenover elkander staan: volgens art. 16 wilden de Staten Amsterdam laten mee betalen in de lasten der provincie; met een beroep op art. 15 trachtte de stad zich zooveel mogelijk aan deze verplichting te onttrekken. In haar optreden stond zij vrij sterk, daar zonder twijfel door den dwang der omstandigheden oude en nieuwe lasten door het met schulden overkropte Holland niet altijd uiteengehouden konden worden. Amsterdam het geen gelegenheid voorbijgaan om daarop te wijzen : „alsoe meer dan notoir es dat vuyt die generale middelen dagelixs oude schulden werden betaelt" '); „alzoe byden Staten dagelixs die generale middelen zoe wel binnen deser stede als in anderen steden genouch geheel worden geexharieert met» betaelinghe Vande oude schulden" 2), e.d. Tevergeefs drong de stad steeds weer aan bp overlegging van een staat der oude schulden.

Wat nu het verschaffen der f 12.000 betreft, de Staten wilden aan Amsterdam kapitaal en interest rembourseeren uit den honderdsten penning, die binnen de stad zou worden geheven of voor het geval, dat die gebruikt zou worden voor oude schulden en Amsterdam er dus niet in zou behoeven mee te betalen, uit de opbrengst dier belasting in de dorpen onder Amsterdam- en in het Gooi3). Daar de Vroedschap van eene heffing van den honderdsten penning binnen Amsterdam niets wilde weten, nam zij het laatste aanbod aan; een eventueel tekort zou uit de generale middelen binnen de stad moeten worden aangezuiverd4).

Terwijl reeds 15 Juli besloten was de f 12.000 op stadscrediet op te nemen, moesten de Burgemeesters eindelijk den 30en in de Vroedschap meedeelen, dat zij de bewuste som niet op het crediet van Amsterdam hadden kunnen opnemen. Evenmin samen op hun „privé naeme". De geldschieters wilden

1) Res. Vr.'No. 4, fol. 23 v°: 3 Oct. 1578.

2) Res. Vr. No. 4, fol. 40: 21 Jan. 1579.

3) Res. Vr. No. 4, fol. 9: 14 Juli 1578.

*) Res. Vr. No. 4, fol. 10 v° en 11: 15 Juli 1578.

Sluiten