Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eene obligatie hebben, waarin „zy [= de Burgemeesters] hen te saemenende een voor all zouden verbynden als principaelen". Op deze voorwaarde is, nadat de Vroedschap de Burgemeesters beloofd had te indempneeren „by heure obligatie onder gelycke verbant als zy van hem gheven", de financieele transactie 31 Juli voor den tijd van zes maanden tot stand gekomen 1). 22 Juli hadden de Staten reeds aan de Burgemeesters eene acte van indempniteit verleend, waarbij zij hun „tot heurder bevrydinghe" de generale middelen in handen hadden gesteld %

In Februari 1579, toen de zesmaandsche obligaties vervallen waren, wenschten de — toen reeds afgetreden Bur-. gemeesters — geld van de Staten te ontvangen om de geldgevers te kunnen voldoen. Reynier van Neck, de ontvanger der gemeene middelen, verklaarde echter, dat een dadelijk remboursement uit de kas der generale middelen ónmogelijk was, zoo hij althans de garnizoenen in Amsterdam, Muiden en Weesp behoorlijk zou betalen. Hij bood aan iedere maand f4000 op te brengen: na drie maanden zouden dan de vijf obligaties „ten vollen gelost, gequeten endeinheuren handen gelevert (kunnen) wesen" 8). Met dat voorstel ging de Amstêrdamsche regeering accoord: ze beloofde Van Neck in handen te stellen „tot zynen gelyeven alsulcke middelen van verbant tot inhoudt vande generale middelen als hen 'in handen tot heurder verseeckertheyt byden Staten zyn gestelt". Ze verklaarde zich daarenboven bereid de oude Burgemeesters nog gedurende drie maanden „te guaranderen vryen ende

!) Res. Vr. No. 4, fol. 11 en v°: 30 Juli 1578; fol. 43 v«: 4 Februari 1579.

2) Res. Vr. No. 4, fol. 49 v°: 14 Maart 1579. — Het remboursement zou dus niet geschieden uit den honderdsten penning, hetzij binnen Amsterdam, hetzij binnen de omliggende dorpen.

£> Na drie maanden zou dus het kapitaal, groot f 12.000, afgelost kunnen zijn. Wie moest echter de rente, die f 1000 bedroeg over de verloopen zes maanden, betalen? — Het geld blijkt geleend te zijn tegen 162/s % of tegen den penning 6. 30 Juli had de Vroedschap de Burgemeesters gemachtigd het geld uiterlijk tot 18 % op te nemen. De hooge interest is mede een bewijs van het geringe Amstêrdamsche crediet in die eerste maanden na de Alteratie.

Sluiten