Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het schijnt, dat de stad uit de opbrengst eerst 7300, later nog eens 2000 £, ten behoeve van de Naerder Unie heeft verschaft. Daar zij in de taxatie en collectatie slechts had toegestemd op voorwaarde, dat geen fgeld uit de stad zou gaan vóór het totstandkomen van een accoord over de oude schulden, bleef zij hardnekkig weigeren de rest van de opbrengst aan de Staten van Holland over te leveren1). Nadat aan Amsterdam bij het Accoord tot afstand van de Satisfactie den halven honderdsten penning van 1579 was toegewezen, schijnt in 1583 de verrekening tusschen de Staten en de stedelijke regeering te hebben plaats gevonden. De tresorieren boekten in dat jaar eene som van ruim f 2882, door hen, met inbegrip van rente, als batig saldo uit hoofde van die liquidatie van de Staten ontvangen2).

Met het maken der nieuwe kohieren wilde het maar niet vlotten: nog gedurende het geheele najaar van 1579 treffen wij in de Staten-resoluties voorbereidende besluiten aan over de taxatie en de taxateurs3), en toen het werk eenmaal begonnen was, ondervond het vooral in het Noorderkwartier grooten tegenstand 4). Het liep aan tot 4 Januari 1580, alvorens de taxateurs ook in Amsterdam aan het werk togen. „By trompetgeslach" werd dagelijks bekend gemaakt in welke wijk de commissarissen zouden taxeeren 5). De Burgemeesters

!) Over de 7300 £: Res. St. v. Holl. 1579, bl. 198 en 199 : 26 Aug.; over de 2000 £: dito, bl. 201: 28 Aug. — Over de weigering van Amsterdam: Res. Vr. No. 4, fol. 74 v» en 75: 5 Sept.; Res. St. v. Holl. 1579, bl. 233 en 234 : 26 Sept.; Res. Vr. No. 4, fol. 79 v° en 80: 10 Oct.; fol.88:9Nov. 1579.

2) Rap. v, thes. 1583, fol. 115 v° en 116; de post is mij in bijzonderheden niet geheel duidelijk geworden: men zou er uit kunnen opmaken, dat nog in 1581 door Amsterdam ruim f 2300 uit den honderdsten penning aan de Staten was verschaft.

8) Bijv. Res. St v. Holl. 1579, bl. 221 en 246.

4) Res. St. v. Holl. 1579, bl. 263 en 264: 10 Nov. — Confessieboek van 1578 tot 1586, fol. 114 v°: de taxateurs werden in Haarlem en Hoorn uit de stad gejaagd.

6) Rap. v. thes. 1580, fol. 187 en v°: de twee stadstrompetters werden betaald voor 48 maal „omme te blasen", de omroeper voor evenveel maal omroepen.

Sluiten