Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werd 1), heeft Amsterdam toch den vijftigsten penning opgebracht. Het hep aan tot Januari 1581, voordat de stedelijke regeering haar burgers tot betaling van den eersten termijn dwong 2). Hoewel de kohieren van den honderdsten penning van 1579 toen nog onherzien waren, werden die toch als grondslag van de collectatie gebruikt. De tweede termijn zou echter niet worden opgebracht, vóórdat de door de Staten reeds in Augustus 1580 beloofde revisie haar beslag zou hebben gekregen 3).

Na eene aansporing van de zijde der Amstêrdamsche gedeputeerden benoemden de Staten, die zich toen in Amsterdam bevonden, in April 1581 eindelijk drié afgevaardigden, nml. een van Dordrecht, een van Haarlem en een van Hoorn, om met de Amstêrdamsche gecommitteerden zoo spoedig mogelijk „te procederen tot redressement van de fauten ende swarigheden, die in de voornoemde tauxatie (nml. in die geschied ten behoeve van den honderdsten penning van 1579) bevonden sullen moghen worden". De door hen te maken onkosten zouden ten laste van het land komen, indien het door Amsterdam verlangde onderzoek gewettigd bleek4).

De Staten konden er zich niet mee vereenigen, dat de

regeering hoopte den halven vijftigsten penning te zullen mogen inhouden „volgende voorgaende' stipulatie ende overgifte van de Staten van te mogen inhouden die helft vanden hondertsten penningh". [Vgl. Fr. stipulation = overeenkomst.] *) Er wordt althans nergens melding van gemaakt.

2) Als ontvanger werd aangewezen Hendrick Olfertsz. Fuyck. De huurders der perceelen moesten de verschuldigde belasting geheel voldoen, maar mochten het tweederde gedeelte aan de eigenaars en „rentiers" korten. Willekeuren G, fol. 229 : 3 Jan. 1581. — Tot betaling van den eersten termijn hadden de Staten pas besloten 9 Dec. 1580. Res. St. v. Holl. 1580, bl. 264 en 265.

3) Res. Vr. No. 4, lol. 145 v° en 146: 31 Dec. 1580. Willekeuren G, fol. 229 : 3 Jan. 1581. — Over de belofte van de Staten: Res. St. v. Holl. 1580, bl. 179: 27 Augustus.

4) Res. St. v. Holl. 1581, bl. 130: 12 April. Leiden was tegen dit besluit, in zoo verre niet ook daar hertaxatie zou geschieden.

I

Sluiten