Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Amstêrdamsche regeering voornemens was aan de burgers de revisie „by Klock-geslagh, ofte met het steecken van Trompetten, by alle Wijeken" te doen aankondigen. Zij vreesden zóózeer voor oproer, dat eene commissie uit hun midden aan de stedelijke regeering ging meedeelen, dat de Staten „soo verre die van Amsterdam daer by souden persisteren ... genoodsaeckt souden zyn te vertrecken". De stad zag van haar voornemen af: alle huiseigenaars zouden door een bode worden verwittigd, dat ieder, die grieven had op een vast te stellen uur voor de commissarissen zou kunnen compareeren om zijne doleantie voor te dragen 1).

De aanvang van het onderzoek, vastgesteld op 21 April 15812), ondervond eene korte vertraging door de afwezigheid van den Hoornschen afgevaardigde 3). Reeds den 24en namen de Staten een besluit naar aanleiding van eene uiteenzetting door de commissarissen gegeven van de verschillende doleanties: de gecommitteerden zouden zich moeten regelen naar de ordonnanties en plakkaten van den vijftigsten penning „sonder te wyeken van de tauxatie dien volgende binnen Amsterdam ghedaen, ten ware syluyden verstonden ende bevonden, dat yemandt by de selve tauxatie merekelyck geledeert, ofte te seer beswaert ware, in welcken ghevalle syluyden geauthoriseert worden te doen eenige alsulcke moderatie, als syluyden verstaen na alle redenen te behoren, en anders niet" 4). Hertanatie zou alleen mogen geschieden van „eygen huysen", niet van huurhuizen; na een protest van de Amstêrdamsche regeering werd deze beperking echter weer teruggenomen5).

!) Res. St. v. Holl. 1581', bL 162: 21 April nam. Res. Vr. No. 4, fol. 153 en v0: 22 April.

2) Res. St. v. HolL 1581, bl. 159 : 20 April nam. — Missiven aan Burgemeesters en Regeerders van Amsterdam. Missiven van de Staten van Holland. 1572—1680. Arch. Burg. 11: een bevelschrift der Staten aan hun deurwaarder, dato 20 April 1581.

8) Res. St. v. Holl. 1581, bl. 164 en 165: 22 April nam.

*) Res. St. v. Holl. 1581, bl. 166 en 167 : 24 April nam.

5) Res. Vr. No. 4, fol. 154 en y»: 26 April 1581. Res. St. v. Holl. 1581, bl. 187 : 28 April nam.

Sluiten