Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat de Oude Nonnen in het gebruik van al haar goederen in Holland gelegen hersteld moesten worden, voor zoover deze vóór de Pacificatie niet vervreemd geweest waren. Hij was dus bhjkbaar van meening, dat door de Pacificatie het annotatie-besluit van 10 Februari 1573 ten opzichte van de Amstêrdamsche conventen buiten werking gesteld was. De Prins wenschte, dat art. 19 van de Satisfactie uitgevoerd zou worden: van alimentatie zou dus geen sprake kunnen zijn, zoolang door de conventualen daarin niet bewilligd was J). Indien aan de remonstranten of aan hunne ingezetenen „eenich verhinderinge ofte letsel ter contrarie" zou geschieden, zouden deze recht mogen zoeken bij het Hof van Holland 2).

Na ontvangst van deze apostille diende de Amstêrdamsche regeering bij de Staten eene doleantie in, waarin zij — op grond van art. 19 — teruggave verzocht van de geannoteerde goederen der Oude Nonnen. De Staten verklaarden zich 21 November bereid die goederen „by provisie te laten volgen tot behoef van de selve oude Nonnen," mits Amsterdam zou overleveren een staat „van alle d'inkomsten, vruchten ende lasten van alle de conventen binnen ende buyten der voorsz. Stede, 't zy waer de selve gelegen sullen mogen wesen, binnen de voorsz. Stede of daer buyten, geen uytgesondert," en eene opgaaf van het aantal en de namen van de conventualen, „omme de Staten van Hollandt t' allen tyden te mogen dienen tot conservatie vande gherechtigheden van 't gemene landt voorsz." Indien aan die voorwaarde niet voldaan werd, zou de zaak langs gerechtelijken weg moeten worden uitgemaakt en volgens het rapport van Zijne Excellentie3).

Of de verlangde staat is overgeleverd, blijkt niet: tot op onzen tijd bewaard is slechts een dergelijke staat uit het

!) Werd reeds alimentatie betaald? Er staat; „endemits dyen dalimentacie alhier te cesseren."

2) Archief Burgemeesters. Kerken en Kloosters: Request van de Regeering der stad aan de Staten van Holland, met apostille van den Prins, betreffende de goederen van het Oude Nonnen Convent en den tol van Geervliet. 1578.

8) Res. St. v. Holl. 1578, bl. 38: 21 November nam.

Sluiten