Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan wie het beheer hunner goederen werd opgedragenx). Daarover straks nader.

Weinige dagen na het afkondigen van de keur tegen de plunderaars van 26 tyei en volgende dagen, .deelden'de Burgemeesters in de Vroedschap mee, dat „eenige susteren van conventen" verzochten haar kloosters tegen alimentatie in bezit te willen nemen. Waarschijnlijk waren deze nonnen door de gewelddadigheden zóó verontrust, dat het haar raadzaam leek de onveilige stad te verlaten De Vroedschap machtigde de Burgemeesters alle kloosters,, die hun aangeboden zouden worden, tegen alimentatie of tegen eene andere schadeloosstelling „aender stede (te) nemen" 3). Welke nonnen hadden dat verzoek gedaan? Waarecbijnlijk de Nieuwe Nonnen, daar zij reeds 30 Juli een staat van haar goederen en namen inleverden. Hoewel hetzelfde 4 Augustus door de Oude Nonnen geschiedde, zal van haar geen verzoek tot overname zijn uitgegaan: op haar staat schreven zij „daartoe gedwongen weesende" 4).

1) Archief Burgemeesters. Kerken en Kloosters: Instructie voor de voogden der conventen. 1579 — Mrt. 24.

2) Met TER Goüw's voorstelling, t. a. pl.. VU. bl. 443: „Reeds in Junij — dus lang vóór Datheens komst en terwijl de doffe kloosterrust ongestoord was _■• etc, ga ik om het hiervoor meegedeelde over de gebeurtenissen van 26 Mei en volgende dagen niet accoord.

8) Res. Vr. No. 4, fol. 6 v°: 20 Juni 1578.

4) Gasthuisarchief Q 6, a en b. — Over die woorden „daartoe gedwongen weesende" eene beschouwing van Ter Gouw (VB. bl. 443, noot 3), met welke ik niet accoord ga. daar uit de onderteekening van het accoord op 13 October niet kan worden afgeleid, dat de Oude Nonnen toen „weltevreden waren. Ze kunnen misschien slechts in het onvermijdbare berust hebben. — Onbekendheid met deze inventarissen zal de oorzaak zijn. dat Van beeck ' Calkoen, t. a. pl., bl. 259 het doet voorkomen, alsof de Burgemeesters tegen 3 October gingen „informeeren, of soms de conventualen van het Oude en Nieuwe Nonnen-klooster niet bereid waren tot overdracht van hunne goederen." - In de Katholiek, deel CV. bl. 282, vl. vertelt B. H. Klönne in een artikel: Amstelodamensia. Het lot der kloosterlingen. (1578). bl. 291 en 292 : „In de laatste dagen van Juli 1578, twee maanden na het Groot Verraad, ontvingen alle oversten èn priorinnen der stad van regeeringwege het bevel, om behalve de naamlijst der nonnen, ook den volledigen inventaris

Sluiten