Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nemen*) en aan de nonnen acht woningen op den Achterburgwal ter bewoning af te staan. Het pensioen zou per kwartaal betaald worden volgens eene ordonnantie, die door de Burgemeesters gemaakt zou worden; nonnen, die minder dan f 100 alimentatie kregen, zouden om de vijf jaren f 6 opslag krijgen, tot honderd gulden toe. De regenten der gasthuizen zouden de acht woningen, waarin de nonnen drie aan drie zouden moeten wonen, moeten onderhouden; zij zouden daarenboven aan de conventualen nog eene negende woning ten gebruike moeten afstaan. Na overlijden der nonnen zouden de huizen weer aan het gasthuis terugvallen en de pensioenen ophouden. In ruil voor haar vee bedongen de conventualen zich een extra kwartaal lijfrente. Bij het overlijden van een harer zou haar f 15 voor een maaltijd geschonken worden 2).

Het accoord, dat 13 October met de Nieuwe Nonnen gesloten werd, verleende aan de conventualen veel minder voordeelen. De jaarlijksche „Lyffpensie" bedroeg maar f 1382, de maximum-lijfrente f808); aan deze zusters werden geene woningen afgestaan. Evenmin hadden zij zich hjkmaalgeld kunnen bedingen. Wel kregen ook zij het kwartaal lijfrente extra *).

De zusters van het Nieuwe Nonnenklooster zijn toch samen blijven wonen, doch tegen vergoeding van huur. In 1579 betaalde een harer reeds huur voor het paterhuis; in 1580 blijken tien harer woningen gehuurd te hebben „int niewe

1) Blijkens den inventaris bedroegen de schulden der Oude Nonnen gemaakt tusschen 1572 en 1578 12129. In 1582 en 1584 werden een paar posten geheel of gedeeltelijk betaald; verschillende andere posten zijn doorgehaald.

De schulden waren gemaakt voor het koopen van zout, mout, koren, boter en kaas, etc. Ook in den inventaris der Nieuwe Nonnen komen schulden voor ten bedrage van f 121—13—0.

2) Gasthuisarchief Q 6, c. — VAN BEECK CALKOEN, ta.pl., bL 260. De uitkeering voor het lijkmaal werd, blijkens eene kantteekening, later afgekocht Ze bedroeg niet f 50, zooals Van Beeck Calkoen op bl. 260 meedeelt, maar f 15.

3) „Twee jonge ongeprofessyde susterkens" zouden haar leven lang slechts 2 £ vlaamsch krijgen zonder verhooginjs.

4) Gasthuisarchief Q 6, d.

Sluiten