Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hoewel „met redenen opt voorsz. transport nyemant en soude moegen oft behooren te spreken oft daer tegens te commen noch yet te attenteren, als vrywillich ende byden gheenen gedaen die naer luydt het negentiende article vande Satisfactie der selver stede in allen haeren goederen ten volle gestelt synde sulcx mochten doen," was het den Burgemeesters en de gasthuisregenten wenschelijk voorgekomen „om allequestien ende swaericheyden in toecomenden tyden te verhueden" den Prins om confirmatie van het transport te vragen. Na inzage van de betreffende stukken, „mitsgaders daer en boven geinformeert wesende dat de voirsz. Burchmeesters ende Regeerders haere gerechticheyt totten fabrycken ende getimmert der voirsz. Nonnen Conventen hemlieden vuyt crachte van zeeckere resolutie vanden generalen Staten van Hollant competerende x), den voirsz. gasthuysen hebben gecedeert ende overgelaten," had de Prins aan het verzoek voldaan. Zijne Excellentie stelde zich 'dus ook hier, evenals in September2), — misschien door den persoonlijken invloed van Baerdesen — op het standpunt, dat door de Alteratie de Satisfactie-bepalingen, in casu art 19, hunne rechtsgeldigheid niet verloren hadden.

Na de ontruiming der kloosters in Mei 1579 werd dadeÜjk met de verbouwing begonnen 8). Wagenaar deelt ons mee, dat terstond, nadat de overeenkomst tusschen de gasthuismeesteren en de nonnen gesloten was, de zieke mannen uit het St. Pieters-gasthuis overgebracht werden in het klooster der Nieuwe Nonnen, „welker Kerk tot een Zieken-vertrek geschikt, en met bedsteden en andere noodwendigheden voorzien werdt. 't Liep aan, tot in 't jaar 1582, eer de kranke vrouwen, uit het Lieve-Vrouwen-Gasthuis, op den Nieuwen-

der Oude Nonnen te Amsterdam. De ratificatie van den Prins is afgedrukt, bl. 29, bijlage B.

1) Nml. volgens de resolutie van 23 Mei 1577. Hiervoor, bL 204.

2) Hiervoor, bl. 206 en 207.

sj Blijkens het Memoriael van de oncosten van 't Nieuwe Gasthuys, Anno 1579. Gasthuisarchief G 6, No. 64.

Sluiten