Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schillende deelen en eigendommen van het voormalige convent werden verhuurd of verkocht1).

In den loop van 1582 schijnt de administratie van het Minderbroedersklooster over te zijn gegaan uit handen van de kerkmeesters in die van Burgemeesters en thesaurieren. Werd de huur van vijf predikantswoningen, verschuldigd door de kerkmeesters der Oude en Nieuwe Kerk, met Mei 1582 door de thesaurieren nog geboekt onder de extraordinaris ontvangsten, in November 1582 stonden deze woningen reeds onder de stadshuizen gerangschikt. De verschuldigde huur — per halfjaar bedragend f 150 — werd met toebeurs verrekend *).

Groote deelen van het klooster werden in 1582, 1583 en 1584 getransporteerd, o.a> het ziekenhuis, de „gastcamer", de „privaet ofte secreet", het „capittejhuys". Verder vele erven en enkele huizen aan de Oude Zijds Achterburgwal, de Barn(en)de Steeg en aan de nieuw gerooide straat3). De verkoopingen zullen meest geruimen tijd vroeger hebben plaats gevonden, daar de brieven van kwijtschelding pas gemaakt behoefden te worden op den eersten dag of termijn van .de kusting4). Uit den rapiamus van 1583 blijkt, dat de verkoop

!) Rap. v. thes. 1582, fol. 68 v°: Hendrik Olphertsz heeft gehuijrdt vande kerckmeesters deser stede een huys ant Graeuwe monicken convent... ingegaen May anno LXXXII..., etc. De huur werd in 1582 door de thesaurieren geïnd. — Rap. v. thes. 1582, fol. 185 en v°: „Vreryck Claesz. inden gulden roch betaelt seven gulden over de gerechte helfte van veertien gulden ten huyse van Dirck Thomasz waert inde Dansycker Jonckvrouw, int verkopen van een huys staende inde nyeuwe geroyde strate, verteert mette kerckmeesters vande Oude kercke Welcke seven guldens de voorsz. Vreryck voorde voorsz. kerckmeesters verschoten hadde, Blyckende by ordonnantie van den Heren Burgermeester Claes Boelens ..." — Be cursiveer.

*J Rap. v. thes. 1582, fol. 68 v°. 69 en 69 v«, fol. 97 v». — De huizen, staande in het Minderbroeders- en het St. Geertruidenklooster werden bewoond door den Waalschen predikant en door de vier Nederlandsche predikanten: Johannes Coclinus, Hillebrandus, Hallius en Ambrosius.

3) Quytscheldingen 10 (of nieuw nummer 4), o.a.: fol. 68 en v°, 71 v° en 72, 72, 78 en v°, 83, 83 en v». 101 en v°, 102 v°, 104 en v°, 104 v» en 105, 110, 251 vO en 252, 273 v«—274 v°, 274 v» en 275.

4) Zoo was het althans in de achttiende eeuw. Cf. Amstêrdamsche Secretary,

Sluiten