Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beheer der kerkmeesters gedaan is, is mij onbekend. In 1582 en 1583 werd ze door bemiddeling van Jan Gerritsz.' Coster als' opslagplaats van koopmansgoederen, als talkvaten, asch, e.d. gebezigd; de ontvangen huur werd door Coster aan de thesaurieren afgedragen Sedert Mei 1583 trad hij zelf als huurder op tegen een vastgestelde huur %

7 Januari 1588 besloot de Vroedschap tot afbraak der kerk én tot onteigening van het hoekhuis over de St. Anthonispoort, om in de gelegenheid te. zijn de nieuw-gerooide straat door te trekken3). De erven der kerk werden reeds 10 Januari 1588 in veiling gebracht4).

Kwamen er in deze jaren geen Minderbroeders in de stad voor? Wagenaar deelt mee, dat velen het waarschijnlijk achtten, dat na 1578 vele monniken zich in Amsterdam bleven schuil houden en in stilte dienst deden. Tusschen 1620 en 1630 kregen zij vrijheid om kerken te stichten en eenigszins openlijker dienst te doen5). Dr. J.F.M.Sterck veronderstelt, dat de Minderbroeders in die eerste jaren verbÜjf hielden in de burgerhuizen met ,,'t Boompje" als gevehnerk, waar zij sinds 1622 worden vermeld of juister gezegd openlijk gesignaleerd 6).

Beurs van~Amsterdam, bl. 37. Tegen de veronderstelling van Scheltema pleit — behalve de bekrompenheid der afgestane ruimte — ook, dat 16 Augustus 1586 besloten werd (Res. Vr. No. 5, fol. 341). dat men St. Olofs-kapel „ledich ende onbeleyt zall laeten leggen tot een vergaerplaetse off burse vanden coopluyden die in tyden van regen, wyntendeonwederopdenyeuwebrugghe geen vergaderinghe connen gemaecken". Hier toch wordt met geen woord gerept van eene reeds bestaande beurs in het „kerckencantoor" der Oude Kerk. J) Rap. v. thes. 1582, fol. 98 en v°; 1583, fol. 114.

2) Rap. v. thes. 1583, fol. 92 v<>: de huur bedroeg toen f150. Rap. v. thes. 1584 fol 101 • f 180. — Meerdere kloosterkapellen werden in deze jaren als pakhuizen gebruikt. Rap. v. thes. 1584, fol. 129 v«; de kerk van St. Margrieten werd van Februari tot Juli 1584 „met hop ende anders beleydt;" dito, fol. 130: in de kerk van St. Betanien werd wijn opgeslagen.

s) Res. Vr. No. 5, fol. 544 : 7 Jan. 1588.

*) 1ste Register van verkogte erven, fol. 41, vl.

6) WAGENAAR: Amsterdam, Stuk II (Deel Iïï, Boek Hl), fol. 211.

«) Negende Jaarboek der Vereeniging Amstelodamum, bl. 145: J. F. M. STERCK: Het Boompje te Amsterdam, bl. 148.

Sluiten