Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3 October 1578 werd door de Burgemeesters aan de Vroedschap voorgesteld, „ofte nyet geraeden es 't Cellebroeders convent tot deser stede behoef f aen te vaerden" 1). Of aan dat voorstel een verzoek der monniken voorafgegaan was, blijkt nergens. Van Beeck Calkoen schijnt hier aan dwang van de zijde der stadsregeering te denken2). Op welke voorwaarden de overdracht heeft plaats gehad, is mij onbekend. Dat ze tot stand gekomen is, is zeker, daar het klooster niet meer voorkomt, op den „Staet" van de conventen, die waarschijnlijk van het eind van 1583 dagteekent 3). De overeenkomst zal uiterlijk vóór Mei 1579 getroffen zijn4).

In Mei 1582 werden deelen van het Cellebroedersklooster verhuurd, o.a. de kleine „reventer", het „koehuys" en de „coecken". De opbrengst werd door thesaurieren ontvangen 5). De kerk werd pas in Mei 1584 verhuurd6).

Deelen van het convent werden 31 Augustus en 4 September 1584 aan particulieren overgedragen7). Het Cellebroedersklooster behoorde dus waarschijnlijk tot „alzulcke partyen van huysen getimmert ende erf ven vanden Cloosteren," tot wier verkoop 10 December 1583 door de Vroedschap was besloten8).

In den zomer van 1584 werd het Cellebroedersconvent door brand geteisterd9). Of de ramp van grooten omvang was, blijkt niet.

1) Res. Vr. No.'4, fol. 25: 3 Oct. 1578.

2) Van Beeck calkoen, t. a. pl., bl. 257: „Maar van een geduldig afwachten schijnt niet veel gekomen te zijn, want reeds den 3en October 1578 werd door de Burgemeesters den Raden voorgesteld," etc.

3) Over dien „Staet," hierna, bl. 251, vl.

4) Volgens overeenkomst waren de regenten van het St. Pietersgasthuis verplicht aan de Cellebroeders per half jaar drie tonnen bier te schenken tot belooning voor het begraven van de lijken uit het Pesthuis. De laatste levering geschiedde 3 April 1579 over het halfjaar verschenen „omnium sanctorum Anno 78." Het archief van S. Pieterskapel, gast- en pesthuis. Belastingboek 1566—1582, fol. 102.

5) Rap. v. thes. 1582, fol. 80 en 81 v°. «) Rap. v. thes. 1584, fol. 115 v°.

7) Quytscheldingen 10 lof nieuw nummer 4\ fol. 298 V, 302 v° en 303.

8) Res. Vr. No. 4, fol. 291 v<> en 292: 10 Dec. 1583.

9) Rap. v. thes. 1584, fol. 214, 215.

Sluiten