Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de prior en de procurator, die buiten de stad vertoefden *), waren daartoe niét bereid „door aenhissingh van eenige quade patriotten tot Haerlem onthoudende2) ende alhier uijtgewesen"3). 15 Mei 1579 werd voor schepenen eene acte verleden, waarin de zes bereidwillige monniken aan de Weesvaders volmacht gaven om van hunnentwege „t'aenvaerden, administreren ende gebruycken alle des voorz convents goederen soo landen, huysen, erven ende renten, hoedanigh ende waer die gelegen sijn, de penningen daer van comende t' ontfangen, quitantien van heure ontfangh te geven, en van alle namaningh te vrijen, ende schadeloos te houden, rekeningh vande voorgaende administrateur te eyssen, die selve oock te quiteren, ende indien t' nood zij om al t' gunt voorz is reghts te plegen voor alle reghteren, jugen, hoven, wetten ende gereghten," etc. Zij beloofden „van waerden te houden ende doen houden alle t' geen bij de voorz Weesvaders int administreren vande voorz goederen gedaen sal werden, in allen schijn of bij hen comparanten selver gedaen ware," maar op voorwaarde, „dat de voorz. Wees-Vaders geene van des voorz. convents goederen sullen mogen veralieneren, ofte oock verhuuren, dan bij expresse consent, believen ende goed duncken vande voorz. Jan Jacobs en Jan Cornelis Soon" [d.w.z.: twee der Karthuizers], Wat door de Weesvaders reeds gedaan zou zijn, werd door hen goedgekeurd4).

Misschien waren ze pas door de Alteratie uit hun klooster vertrokken en hielden beiden zich in Haarlem op. — Daar vertoefde in het voorjaar van 1579 Sybrant Willemsz., zeer waarschijnlijk dezelfde als Sybrant Stam. Stam was een Karthuizermonnik; ik heb nergens kunnen vinden, of hij soms de toenmalige prior of procurator was. — In 1571 heette de prior Theodoricus, de procurator toevallig ook. Donatiën en beneficiën, den Catusers gegeven (A. B. W. 47a. Carth.), op de laatste beschreven bladzijde. — Een latere opgave is mij niet bekend. — Over Stam, hierna, bl. 224, noot 3.

2) Gemeente-archief van Haarlem. Inv. I, No. 861: Rekest van Amstêrdamsche poorters binnen Haarlem wonende, etc.; daarin worden, behalve Sybrant Willemsz., genoemd: Mr. Heynrick Dirxz., Cornelis Claes Meeusz., Reynier Heynricxz., Mr. Arent Sandelijn, Garbrant Egbertsz., Wessel Jacobsz.

*) Uit het request der Weesvaders aan den Prins van Oranje.

4) Recueil van de Documenten van het Weeshuijs der Stadt Amsterdam,

Sluiten