Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In 1579 trachtte men zich zoo goed mogelijk te redden zonder deze stukken: 20 Februari 1579 werd bij hernieuwing eene keur afgekondigd, waarin een ieder, die aan de Karthuizers „van oudt eygen renten ende anders schuldich (was)" gelast werd dat binnen acht dagen aan te geven aan de regenten van het Weeshuis „op pene van noch eens zoe veele te verbueren", als bij schuldig was, „mitsgaeders van gecorrigeert te werden naer gelegentheyt der saicken" 1). Vele schuldenaars zullen ook-toen gezwegen hebben; anders zou het terugvinden der oude documenten voor het Weeshuis niet zoo'n groot voordeel hebben kunnen opleveren. De stedelijke regeering maakte zich zelf niet aan dat vergrijp schuldig: eerlijk betaalde zij aan het Weeshuis oudeigenrente, ook al was de brief „by enige van den Carthuysers vervoert... ende den regenten noch nyet behandigt" 2).

De regenten van het Weeshuis wendden zich tot den Prins van Oranje om confirmatie van hun accoord met de zes Karthuizer-monniken en om machtiging tot het ontvangen van de inkomsten van het betreffende klooster. In hun request wezen zij er op, dat het Weeshuis, nu het — na eene sluiting van enkele jaren — weer geopend was, zoozeer bevolkt geraakt was, dat het zonder groote hulp niet rond zou kunnen komen. Hoewel het gesticht begiftigd was met „het convent ende inkomen vande conventualen van St. Lucie Convente", had het daar voorloopig geen voordeel van, daar de alimentatie van het Weeshuis „als nogh een derdendeel meer be-» s waer lick is, dan sij vrughten daer af .ontfanghen, T' welcke oock in lange tijden nogh niet apparentlick en is te beteren, om het groote getal, en jonkhijt der selver conventualen" 3).

alle geboren poorters van Amsterdam, doch toen gedwongen buiten de stad verblijf te houden. — TBR Gouw VJJ, bl. 423: onder de kerkmeesters der Oude Kerk: 1569, 'Sybrandt Stam Willemszoon. Waarschijnlijk dezelfde als deze latere Karthuizermonnik. !) Willekeuren G, fol. 185 v».

2) Van Beeck Calkoen, t. a. pl., bl. 265. Door hem ontleend aan het losrenteboek van losrenten toebehoorende den armen Weeskinderen 1588—1635.

3) Over het St. Luciënklooster, hierna, bl. 228 en 229.

C. 15

Sluiten