Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7 Januari 1579 stelden de Burgemeesters aan de Vroedschap voor: „oft nyet geraden es, dat [men] 't convent van Sint Catharina den Huyssitten aen de Oude ende Nyeuwe syde aenbyeden sall in gelycke wyse, als den Gasthuysen die conventen van de Odde ende Nyeuwe Nonnen es gedaen". De Vroedschap kon zich met dat plan vereenigen1).

Hoewel alle stukken omtrent deze overdracht ontbreken, leeren ons de kwijtscheldingen, dat de zaak toch haar beslag gekregen heeft. 30 Maart 1582 droegen de regenten van de Huiszittenen aan de Nieuwe Zijde met toestemming van Burgemeesteren het brouwhuis en het koehuis van dat klooster

over2). ,

Volgens Wagenaar is van dit klooster mets overgebleven, dan eenige zwaar gewelfde kelders. De grond, waar het gestaan heeft, is geheel met deftige burgerhuizen bezet3).

24 Maart 1579 werd het accoord gesloten, waarbij de nonnen van het St. Ludënklooster haar goederen — met uitzondering van de meubelen — in ruil voor alimentatie en huisvesting aan de regenten van het Weeshuis afstonden. De alimentatie bedroeg f754; huisvesting werd haar verleend in zeven huisjes om daarin twee aan twee te wonen; na het overlijden der nonnen zouden de huisjes weer aan het Weeshuis terugkomen en de alimentatie ophouden. De conventualen zouden bij het overhjden van een uit haar midden f6 voor een lijkmaal krijgen. In plaats van elk der huisjes zouden zij recht op f 14 per jaar hebben. De transportbrief werd 31 Maart door de schepenen opgemaakt. De overdracht werd 1 Juni 1579 door den Prins van Oranje geconfirmeerd. In de remonstrantie, door de Burgemeesters uit naam der nonnen aan Zijne Excellentie overgeleverd, was er op gewezen, „hoe dat de voorsz. con-

1) Res. Vr. No. 4, fol. 37: 7 Jan. 1579. — Het klooster wordt ook wel het klooster van St. Margriet genoemd; niette verwarren met een tweede convent van dien naam, dat in de Nes gelegen was.

2) Quytscheldingen 10 (of nieuw nummer 4), fol. 45 v°—46 v°, ï) Wagenaar: Amsterdam, Stuk I (Deel I, Boek I), fol. 23.

Sluiten