Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wat nu het oude St. Jorishof] betreft: 8 October 1578 was door de Vroedschap aan de Burgemeesters op hun verzoek toegestaan om wegens het geldgebrek der stad de helft of wat meer van het St. Jorishof uitkomende op den Amstel te mogen verkoopen om daar huizen, pakhuizen, e.d. te bouwen 1). Of aan dat voornemen uitvoering gegeven is, is door het ontbreken van uitgifteboek en kwijtscheldingsregister niet na te gaan. Wel blijkt uit den rapiamus van 1579, dat in dat jaar drie stukken land van het Hof, liggende aan den Singel, ten bate van de stedelijke kas verhuurd werden aan twee groenteboeren. % Deze hadden de landen in 1580 weer ingehuurd, doch nu werd de opbrengst aan de regenten van het St. Jorishof toegewezen: „Mijn heren Burghemeesteren hebben gheaccordeert den Regenten van Sint Joris hoff het ghebruijc van dese stucken landts ende die huyre dair voor te ontfanghen, tot hair wederzegghen. Altyt den eyghendom behoudende voor dese stede tegens het achterwesen der voorsz. stede an den hoff ende die oncosten die by der selve stede an dit landt ghedaen" % Wagenaar deelt mee, dat de stedelijke regeering na de Alteratie besloot de kapel van het Hof „tot ander gebruik, te schikken, en de huizing, die 'er aan behoorde, te verkoopen", en dat ze met dat laatste reeds een aanvang maakte in het begin van 1579 4). Uit den rapiamus van 1584 leereh we, dat de kapel sedert Mei van dat jaar door de stad verhuurd was voor f 30 's jaars 5). We zien hier dus de stedelijke regeering en niet de regenten van het St Jorishof als verhuurders optreden. Omgekeerd komen in de kwijtscheldingen de laatsten als verkoopers voor, en is er van het stadsbestuur geen sprake6). De machtsverhouding is onduidelijk. In Wagenaars tijd diende de kapel

1) Res. Vr. No. 4, fol. 26.

2) Rap. ▼. thes. 1579, fol. 37. 8) Rap. v. thes. 1580, fol. 40,

*) Waoenaar: Amsterdam, Stuk D (Deel Dl, Boek IV), foL 317. ») Rap. ▼. thes. 1584, fol. 115 v°.

«) Quytscheldingen 10 (of nieuw nummer 4), fol. 90 en V>: 17 Aug. 1582 foL 310 v°: 15 Oct 1584, etc.

Sluiten