Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tot een „Kistenmaakers-Pand". Het terrein van het Hof werd met burgerwoonhuizen bebouwd 1).

De kerk van het Paulinianenklooster werd in 1585 door de stad verhuurd2), maar later aan de Waalsch-Gereformeerden voor hunne godsdienstoefeningen afgestaan3).

2 Februari 1580 stelden de Burgemeesters aan de Vroedschap voor, of deze het niet raadzaam vond het klooster van St. Cecilia „aen deser stede te nemen." De zaak werd aan de Burgemeesters gecommitteerd4). Van Beeck Calkoen heeft er op gewezen 5), dat we — daar de resoluties van den Oudraad tot 1603 ontbreken — niet na kunnen gaan, of aan het voorstel uitvoering gegeven is. Hij meent, dat het wel is geschied, daar 2 Mei 1580 6) de questie in de Vroedschap gebracht werd, „hoe te handelen, daar „de mater ende procuratrix vanden convente van St. Celien geheel onwillich vynden (vermoedelijk tot een overdracht van de kloostergoederen) ende te besorgen es dat zy den renten ende anderen goeden sullen oplichten in prejuditie vanden anderen goetwillenden conventualen," etc.7); de Burgemeesters waren bevreesd voor verduistering en stelden voor: „off daeromme nyet geraden es by publicatie te interdiceren eenen yegelick aen niemanden enighe betaelinghe te doen, dan aenden tresouryeren, etc." *);

1] Wagenaar, Amsterdam, Stuk I (Deel I, Boek I), fol. 30. 2) Rap. v. thes. 1585, fol. 113 v°.

*} wagenaar, Amsterdam, Stuk I (Deel I, Boek I), fol. 24.

4) Res. Vr. No. 4, fol. 97 v«: 2 Febr. 1580.

5) Van Beeck Calkoen, t. a. pl., bl. 266.

6) Res. Vr. No. 4, fol. 115 v<>: 2 Mei 1580.

7) We zien hier dus — evenals bij de Karthirizers — twee partijen onder de conventualen: ook hier zijn de besturende kloosterlingen afkeerig vande overdracht en de gewone conventualen er toe bereid. De laatsten konden hij eene dergelijke transactie waarschijnlijk slechts winnen, de eersten slechts Verliezen. Gingen ze door de overdracht misschien al niet in financieel opzicht achteruit, ze zouden toch hunne macht inboeten.

8) Het kan bevreemden, dat de voogd hier geheel wordt uitgeschakeld. Zijn taak Was het toch voor verduistering te waken. Ook over het St. Ceciliaklooster

C' 16

Sluiten