Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Volgens Wagenaar werd de kerk „eerlang tot een Comptoir, daar *t Convooigeld ontvangen werdt, vertimmerd" ^

In 1589 werden de Burgemeesters gemachtigd om met de Heren vande Admirahteyt" te onderhandelen over het sloopen en het herbouwen van het Oostelijk deel van het Prinsenhof % In 1591 kwam de zaak weer op het tapijt; die van de Admiraliteit drongen er toen opnieuw^ op aan, om „inde plaetse daer de oude koocken vande Celien convent plach te staen

ende andere oude timmeraige streckende vande zelfde koocken zuytwaert op, gemaeckt te hebben zeecker nyeuwe timmeraige omme by henluyden bewoont te worden, zoe langhe die vande Admirahteytalhier ter stede zullen resideren," en boden eene bijdrage in de kosten aan. Hun verzoek werd door de Vroedschap toegestaan3). Volgens Wagenaar werd in 1597 het voornaamste deel van het Prinsenhof „geschikt, tot eene Vergaderplaats voor een der vyf Collegien ter Adnurahteit, die toen, door de algemeene Staaten, werden opgeregt: te weeten, voor het tweede in rang." Het fraaie Admirahteitsgebouw dagteekent van 16614).

In den winter van 1580 op 1581 ontstonden er moeilijkheden tusschen de Staten en de Amstêrdamsche regeering, omdat de laatste toen overal bÜjetten het aanplakken „omme te procederen tot verkoopinge van de landen ende goederen van de Conventen ende Kloosteren binnen der selver Stede. De Staten bevreesd, dat daardoor „groote confusie ende oneenigheydt binnen de andere Steden souden rysen," bevalen - om de verkooping onmogelijk te maken - dat bij plakkaat verboden zou worden geestelijke goederen te koopen „sonder voorgaende consent van syne Excellencie, ende de Maten voornoemt" Zij droegen aan afgevaardigden van Haarlem, Delft en Rotterdam op de zaak met Zijne Excellentie te over-

1) WAGEN AAR: Amsterdam. Stuk B (Deel ffl, Boek I). fol. 78.

2) Res. Vr. No. 6, fol. 146: 3 Jan. 1589.

*) Res Vr. No. 6. fol. 411 en 412: 9 April 1591. , *) WAOENAAR^Amsterdam. Stuk H (Deeiyil. Boek I). f oh 78.

Sluiten