Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

genen die by den Staten zijn verkocht, veralieneert, ofte met pantschappe beswaert, als oock de goederen de welcke de Godtshuysen tot Amstelredamme aen haer hebben ghenomen, ende teghenwoordelijck zijn gebruyckende ende besittende, so den Cathuysers, als andere Conventualen toebehoort hebbende, tot wat plaetse die oock zijn gheleghen, sullen de voorsz. Staten ende die van Amstehedamme ofte Godtshuysen in desen hinc inde, blijven in haer gheheél, sonder dat d'een d'ander inde eygendom, possessie, ghebruyck ofte ontfanck van dien, eenigh empeschement, hinder nochte letsel aen sullen mogen doen, directelijck noch mdirectelijck, voor ende al eer by wegen ende middelen van Justitie al 't selve eyntelijcken sal wesen getermineert" J).

Tot verkooping van kloostergebouwen en -huizen is de Amstêrdamsche regeering — hoewel art. 9 haar daartoe wel het recht gegeven had — pas heel laat overgegaan. Wel heeft ze dadelijk na het tot stand komen van het Accoord deelen en eigendommen van verschillende kloosters, die nog in het laatst van 1583 in den „Staet" voorkomen, verhuurd.

In 1582 verhuurden de thesaurieren: van het St. Clara-convent: o.a. de kerk en een huis in de Nes2),

van het Maria-convent: o.a. het koehuis en het brouwhuis % het geheele St. Barbara-convent, met inbegrip van de kerk,

doch met uitzondering van het paterhuis4), de reeds genoemde prechkantswoningen in het St. Geer-

truidaklooster, met nog twee andere deelen van het

convent5),

1) Handvesten I, bl. 48.

2) Rap. v. thes. 1582, fol. 80, 64 v°, 79 v». S) Rap. v. thes. 1582, fol. 64 v<>.

4) Rap. thes. 1582, fol. 64 v°: het geheele complex werd voor drie jaar aan Harman Rodenburgh de Jonge verhuurd voor f 150 's jaars. Hij liet aan het klooster zulke groote reparaties doen, dat hem een jaar huur geschonken werd. Rap. v. thes. 1583, fol. 209. f ^

») Rap. v. thes. 1582, fol. 69 en v», 73.

Sluiten