Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zondering van de gebouwen, huizen en erven binnen Amsterdam — „by bewillinge vande Staten Generael van Hollandt (daer op beschreven zijnde)" — gebruikt zouden mogen worden, evenals de overige geestelijke goederen van Holland, tot betaling van de schulden en lasten van het gemeene land, mits aan de conventualen in Amsterdam eene behoorlijke alimentatie zou worden gegeven en aan de magistraten „tot profijte vande selven conventualen daer voren goede versekertheyt" zou worden gesteld. Tot uitvoering van deze bepaling zijn de Staten pas in 1583 overgegaan. 10 September werd in de Vroedschap eene missive der Staten besproken, waarvan het derde punt handelde over „het alimenteren vanden Conventualen binnen deser stede." De Vroedschap besloot,, „dat den gedeputeerden heur debuoir zullen doen, dat den Staten de zelffde naert behooren alimentatie doen" 1). In de Statenvergadering van 13 September en volgende dagen schijnt de alimentatie-questie niet behandeld te zijn, of althans tot geene beslissing te zijn gekomen. De Staten-resoluties zwijgen over deze zaak.

Nadat aan de Staten — op een daartoe gedaan verzoek2) — een staat was verstrekt „vander incomen vanden goederen den conventualen binnen Amsterdam toecomende, soe van landen ende renten binnen ende buyten der stadt Amstelredamme mette belastingen vanden selven conventen, mitsgaeders 't getal vanden conventualen by namen ende toenamen ende ouderdom respective" 3) besloten de Staten 21 Januari

!) Res. Vr. No. 4, fol. 280 v»: 10 Sept. 1583.

2) In het accoord over de renten, dato 3 Juni 1583. Hierna, bl. 289.

8) Archief Burgemeesters. Kerken en Kloosters. Het stuk is in duplo aanwezig: het eene exemplaar, waarachter de resolutie van de Staten door de Rechtere is bijgeschreven en op welks buitenblad staat: „Voer die van Amstelredam", zal het duplo zijn van den „Staet", die door de Staten in hun eigen archief werd geborgen. Het stuk is later op minstens twee verschillende, tijdstippen bijgewerkt. Het is vol verbeteringen in den tekst en vol kantteekingen, in verschillende inkt. Dat de verbeteringen op de thesaurie zullen zijn aangebracht, 'laat zich zoo wel uit den inhoud opmaken, als uit eene

Sluiten