Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Staten ende Burgermeesteren opte affhandelinge vande Satisfactie gemaect, ende by Zynder F. G. geapprobeert, ende deselve conventualen voor tontrecken vanden voorsz. convente weder met andere woonplaetsen zullen moeten werden versien, ]j ende met zeeckere alimentatie op datse van honger niet en versmachten, hebben daeromme de voorsz. Burgermeesteren de namen vanden voorsz. conventualen gestelt, omme indien den Heeren Staten raetsaem zouden vinden der conventualen goederen zoe binnen als buyten der voorsz. stadt gelegen, aen te nemen onder behoorlycke alimentatie ende wooningen,2) dat de naervolgende personen vanden bovengescreven convente mede met redelijcke alimentatie mochten werden versien." 3)

De ongunstige financieele toestand der meeste kloosters, die duidelijk bleek uit den „Staet", die aan de Staten Was overgeleverd en „binnen den steden (was) gecommuniceert", zal de Staten bewogen hebben van de kloostergoederen af te zien. Zij wenschten blijkbaar niet verplicht te zijn gedurende een zeker aantal jaren grootere sommen aan alimentatie ten koste te moeten leggen, dan de inkomsten der Amstêrdamsche conventen zouden bedragen. Ze gaven zoo voor de toekomst echter eène flinke bron van inkomsten prijs.

De bewuste „Staet vander incomen vanden goederen den conventualen binnen Amsterdam toecomende", etc. leert ons omtrent den toestand der kloosters onder meer het volgende:

!) Zoo liet de stad in 1582 de Cellezusters gratis wonen in het „huysgen ▼oor die Clarissen." Hiervoor, bl. 250, nóót 1.

2) Ik cursiveer.

3) Uit deze mededeeling blijkt, dat de stadsregeering een onderzoek naar den financieelen toestand van dit klooster had ingesteld. Waarschijnlijk had ze de besturende zusters voor zich ontboden. Dit zal ook met betrekking tot de overige kloosters geschied zijn; cf. zinsneden als: „Verclaren dat de voorsz. Tryn Pieters," etc.; „Ende alzoe de pater... noch met sonderlinge gebreecken gepassioneert es, zoe de conventualen verclaren," etc.

Sluiten