Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

' Aantal der te

Naam. Inkomsten. Lasten. alimenteeren

personen;

Betaniën f 245— 8—8 66—19— 0x) 10 nonnen

St. Ursula f183— 8—8 30— 0— O2) 28 nonnen

St. Margrieten f385— 5—0 83— 9—12 19 nonnen3)

St. Cecilia f 653—13—4 30—10—12 27 nonnen

St. Geertruida f347—11—0 76—16— 0 24 nonnen

St. Agnieten f487—16—0 11— 8— O4) 30 nonnen

St. Maria f265— 5—8 13— 0— 0 26 nonnen +

de pater5)

St. Clara in de f 196—17—0 32— 3— 6 22 nonnen +

Ngg 1 provenierster

St. Barbara f 360— 5—0 0—14—10 16 nonnen

Cellezusters f 90— 5—O6) 3— 1— 80) 22 nonnen

Clarissen geen7) geen 26 nonnen

1) Het convent moest nog I 180 aan achterstallige schuld betalen.

2) Aan het klooster werd een proces over f 150 aangedaan.

8) Eén non had het convent zeventien jaar geleden verlaten en had zich in het huwelijk begeven; eene andere was na eene veertienjarige afwezigheid teruggekeerd. Beiden zijn ze onder het getal van negentien nonnen niet begrepen. •T-'ï»*'''

4) Het klooster was nog aan Mathys Coenraetsz. „van verschoten geit aen een soutcasse" f 35—10—0 schuldig.

8) Eene der 26 nonnen was „over zestien jaren vuyt tconvent gehylickt" en had nooit om alimentatie gevraagd. De pater, die zich „den tyt van XXIV jaren eerlyck inden voorsz. convente gedragen" had, was nu 66 jaar oud, geheel doof en „met sonderlinge gebreecken gepassionneert". De stedelijke regeering vond het noodig, dat bij ook alimentatie zou ontvangen.

6) Aan „personele schulden" ontving het klooster:

„Noch rest haer van Rochus van costgelt f 209—0 0

Noch hebben zy een commensael die verteert tsaers f 50 0 0

f 259—0—0

Aan „personele lasten" was het klooster schuldig: f 719—0—0, (o.a van geleend geld, van bier, laken, erwten en boonen, boter, zout, rogge en azijn). Het nadeelig verschil was dus f 719 — f 259 = f 460.

7) Hiervoor, bl. 252, noot 2.

Sluiten