Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1586 werd hem voor hetzelfde doel f 600 uitbetaaldx).

Spoedig schijnt de finantieele toestand der conventen aanmerkelijk gunstiger geworden te zijn % 7 December 1586 besloot de Vroedschap een eventueel batig saldo niet aan te wenden ,}tot stadts prouffijte", maar „ad pios usus". Aan de thesaurieren werd opgedragen een staat te maken van alle geestelijke goederen „zoe renten huysen landen ende andere geenen vuyt gesondert, omme die byden Raden gesyen op alles gedispqneert te worden als naert behooren." Ten zelfden dage werd reeds eene door de conventualen verzochte ahmentatieverhooging toegestaan 3),

Verkoopingen van kloostergebouwen en -erven hadden in 1584 en volgende jaren geregeld plaats. 30 Juli 1584 besloot de Vroedschap tot den verkoop van het Cellezustersklooster en van de conventen van St. Marie, St. Clara en St. Margaretha4). Nadat 10 December nog gesproken was over de veilingsvoorwaarden5), had de veiling van de „huysen ende erven staende inden convente van Sinte Marien inde Nes ende Sinte Claren" 21 en 22 December 1584 plaats.

te cort comen int quartier jaers randen len Augusti totten laesten Octobri» beyde laestleden."

i) Rap. v. thes. 1586, fol. 244.

ï) Waarschijnlijk door het verkoopen van gebouwen, erven, etc.

«) Re». Vr. No. 5, fol. 424 en 425 : 7 Dec. 1587. — Over het verzoek der conventualen: Res. Vr. No. 5, fol. 396 en 397 : 25 Oct. 1587. — Over een tweede verzoek om alimentatieverhooging „overmits die groote dyerte in allen dynghen": Res. Vr. No. 6, fol. 438: 22 Oct. 1591. - Voor alimentatieverhoogingen in 1613 en 1620: Res. Vr. No. 11 (of nieuw nummer 10), fol. 183: 29 Nov, 1613 en No. 12 (of nieuw nummer 11), fol. 257 : 21 Aug. 1620; afgedrukt door B. H. Klönne : Amstelodamensia. Het lot der kloosterlingen. (1578) Vervolg, bl. 37, noot 1 en 2. (De Katholiek, deel CVI).

4) Res. Vr. No. 5, foL 66 : 30 Juk 1584.

8) Res. Vr. No. 5, fol. 91: 10 Dec. 1584. De perceelen zouden verkocht worden „all op renten speciaelijck ende generaeMJck gehypothekeert, of anders." dus op gemakkelijke afbetalingsvoorwaarden. Cf. 1ste Register van verkogte Erven, etc., fol. 1 v°, etc.

Sluiten