Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

naar een huis op den Nieuwezijds Voorburgwal, toebehoorende aan Jan Deyman1), in welk huis het Weeshuis tot 1629 gevestigd is geweest % Het klooster werd sedert door de stedelijke regeering verkocht3).

18 Januari 1585 werden eenige woningen van het St Ursulaconvent verkocht4). Volgens het uitgifteboek had pas in Januari 1594 eene veiling van huizen en erven van dat klooster plaats 5); het besluit der Vroedschap van 19 Januari 1587, om voorloopig de huizen „vande Elff duysent maechden" niet te verkoopen, is dus wel nauwkeurig nagekomen6).

Nadat 21 Mei 1586 besloten was om ten behoeve van de fortificatie „inde toecomende twaelff nachten" te verkoopen de huizen en erven, aan de stad toebehoorende *), werd deze resolutie 10 Juli zóó uitgebreid, dat op een geschikt tijdstip ook „den landen deser stede toebehoorende zoe vanden cloosteren ende anderen" voor het zelfde doel zouden worden verkocht 8). Van de vastgestelde bestemming werd herhaaldelijk afgeweken: een gedeelte van de eventueele opbrengst der huizen en erven werd 25 October aangewezen tot betaling van een te bouwen soldaten-ziekenhuis9) en 7 December werd zelfs besloten, „dat men gheene van de geestelicke goederen zall brengen off employeren tot stadts prouffyte, maer diezelve die overschieten boven die alimentatie vande conventualen geemployeert zullen worden ad pios usus" 10).

In den winter van 1586 op 1587 zijn vele veilingen van

1) Van Ruckevorsel, t. a. pl., bl. 19.

2) Als voren, bl. 35.

8) lste Register van verkogte Erven, etc, fol. 105, vl.; fol. 107; vooral foL 190: 17 Jan. 1595. *) Als voren, fol. 1 v°, vl. 5) Als voren, foL 112. «1 Res. Vr. No. 5, fol. 446'. 19 Jan. 1587.

7) Res. Vr. No. 5, fol. 304 ; 21 Mei 1586.

8) Res. Vr. No. 5, fol. 325—327: 10 Juli 1586. ») Res. Vr. No. 5, fol. 395 : 25 Oct 1586.

l") Res. Vr. No. 5, fol. 424 : 7 Dec. 1586. Hiervoor, bl. 256.

Sluiten