Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kloosterperceelen gehouden. Onder den hamer kwamen volgens het uitgifteboek eigendommen en deelen van St. Marie, van St. Barbara, van het Cellezusters- en het Minderbroedersklooster, van St. Geertruida en St. Clara 1).

Had in 1588 slechts ééne verkooping plaats 2), in 1589 werden weer verscheidene veilingen gehouden. Voor het eerst kwamen nu deelen van Betaniën en St. Agnieten onder den hamer 3). In het uitgifteboek treffen we verder nog veilingen van conventsgoederen aan in 1590, 1592, 1594 en 1595 4). Hoewel men er zorgvuldig voor trachtte te waken de markt niet met deze kloosterhuizen en -erven te overvoeren en daarom de veilingen over geruimen tijd verdeelde, werd blijkbaar soms toch nog meer aangeboden dan opgenomen kon worden. Vele perceelen bleven onverkocht0).

In 1586 woonden de Clarissen nog rustig in haar klooster; toen was het echter ook voor eenigen tijd met haar rust gedaan.

In den tijd van Leycester werden de zieke soldaten over de verschillende steden verdeeld. Amsterdam kon de eerstaankomenden in de gasthuizen onderbrengen, maar weldra raakten deze overvuld. 25 October werd besloten een ziekenhuis of ziekenzaal voor de soldaten te bouwen6). Daar dat gebouw niet spoedig genoeg gereed kon zijn, besloot de Vroedschap 8 November de zieke soldaten tijdelijk onder te brengen in het nog bestaande Clarissenklooster. De nonnen zouden middelertijd de woningen van de Cellezusters mogen gebruiken,

1) lste Register van verkogte Erven, etc, fol. 13—25.

Er werden nog vele huizen verkocht, van welke de herkomst niet zoo dadelijk duidelijk is.

2) Als voren, foL 41.

*) Als voren, fol. 44—53.

*) Als voren, fol. 55 v^ — 201 v®. Er tusschen andere veilingen.

6) Cf. van Arkel over het Cellebroedersklooster. Hiervoor, bl. 222, noot 2. Ik heb hiernaar zelf geen onderzoek ingesteld; met behulp van het uitgifteboek en de registers der kwijtscheldingen laat zich het resultaat van iedere veiling nagaan.

«) Res. Vr. No. 5, fol. 395 en 396 : 25 Oct. 1586.

Sluiten