Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over Holland. In het bovengenoemde request wees de Amstêrdamsche regeering er den Prins op, dat de uitkeering dier bedragen zonder uitstel zou kunnen geschieden, daar de tol van Geervliet en de domeinen groote baten afwierpen en de bede „loop ende cours" behoorde te hebben of vervangen behoorde te worden door andere middelen 1).

Tevens verzocht zij den Prins ernstig, dat bij aan de Staten zou willen bevelen, „dat zy zo wel der borgheren ende inghesetenen van Amstelredam tsy de zelve continuelick aldaer ghewoont ofte byde voorgaende troubelen vuytgheweken gheweest hebben, hen achterstel vande renten reduceren ende voldoen als van alle andere .

De hulp van Zijne Excellentie werd daarenboven ingeroepen, omdat, dagelijks Amstêrdamsche burgers gemolesteerd en gearresteerd werden „ter causen vande ghemeine lands renten" \ terwijl toch eene ongestoorde uitoefening van den handel het eenige middel was om de stad en haar ingezetenen, „de welcke mids de voorledene troubelen meest gheheelick verarmt ende bedorven syn", er weer boven, op te helpen. ' Arrestaties moesten tot eiken prijs voorkomen worden, en aan koopheden, die door arrest schade geleden hadden, zouden de Staten vergoeding moeten schenken.

De Prins van Oranje beloofde 9 September 1578 aan Baerdesen, door gecommitteerden een onderzoek te zujlen doen instellen naar de questie van de renten, „soe wel den burgeren aengaende als die tcorpus vande stadt eertyts be-

1) De Staten hadden beweerd, dat Amsterdam niet gerechtigd was om betaling van de renten op de beden te vragen, daar er „alsnoch geen ordinarijs bede omme geslagen en wordt." Res. Vr. No. 4, fol. 17 v0: 1 Sept. 1578.

2) Over arresten: Res. Vr. No. 4, fol. 14 en v<>: 22 Augustus 1578: een Amsterdammer Silvester van der Plasse was in Arnhem gearresteerd „voorden renten die enige persoonen aldaer te spreken hebben opden ses grooten steden van Hollandt " zijne goederen waren voor die achterstallige rente geëxecuteerd. — Res Vr No 4, fol. 18 en v°: 1 Sept. 1578 : vele inwoners van 's Hertogenbosch, 'die' „renten opde Staten van Hollandt te spreken" hadden, hadden beslag gelegd op „zekere lasten assche die Mary Jacobsdr. tot 'sHartogenbosch hadde leggende." Hierover ook: Res. St v. Holl. 1579, bl. 5: 16 Jan.

Sluiten