Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

partyen van domeynen, tot het voorsz. achterwesen monterende," gegeven zouden worden. Binnen twee maanden zouden twee leden van het Hof van Holland en een lid van de Rekenkamer, door de Staten en Amsterdam „aen wederzyden" te kiezen, deze domeinen moeten taxeeren. Tegen hunne taxatie zouden de Amsterdammers ze in betaling moeten aannemen (art. 10 van het ontwerp van 17 November 1581)1).

Tijdens de onderhandelingen heeft de Amstêrdamsche regeering haar opvattingen niet kunnen doen zegevieren. De Staten namen in de rente-questie een zoo geheel afwijkend standpunt in, dat de totstandkoming van het Contract tot afstand van de Satisfactie bijna gestrand is op „de versochte reductie van de Renten, op het gemeen Landt" en op „de betalinge van alle het verloop van de Renten, staende op de Domeynen," of om duidelijker te zijn, op de reductie en betaling van alle renten verschenen vóór de Pacificatie

Daar men met het oog op de opdracht van het nieuwe gouvernement aan den Prins van Oranje tot eiken prijs tot een accoord moest komen, hebben ten slotte beide partijen zich neergelegd bij de volgende artikelen, waarin de beslissing over de questie der rente, verschenen vóór de Pacificatie, aan eene commissie uit het Hof van Holland werd overgelaten, die daartoe op een nog niet nader bepaald tijdstip aan het werk zou gaan.

Art. 13 van het Contract tot afstand van de Satisfactie luidde: „Voort soo vele de betalinghe ende reductie vande renten (nml. op het gemeene land), voor ende ghedurende den voorleden Oorloghe ghevallen ende verschenen, als oock het 'achterwesen op den tolle van Geervliet, ordinaris beden ende domeynen van Hollandt tot den dagen vande Pacificatie aengaet, so wel de Stadt als den Burgeren ende Inwoonderen belanghende, sullen so wel by den Staten als die van Amstelredammehinc inde terstondt eenige uyten Raedt Provinciael worden geëligeert, d'welcke binnen drie ofte vier dagen na

"fRcsTVr. No. 4, fol. 186 en v«: 17 Nov. 1581. Hiervoor, bl. 99. 2) Hiervoor, bl. 103.

Sluiten