Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ber 1581 had de Amstêrdamsche regeering toegelaten, dat twee harer burgers, die vijf jaar lijfrente (van 1572 tot en met 1576) van Enkhuizen te vorderen hadden, beslag gelegd hadden op geld, dat aan die stad toekwam, doch zich onder berusting van eenën Jacob Roelofsz bevond. De Staten waren toen voor Enkhuizen in de bres gesprongen; zij hadden aan de Amstêrdamsche regeering verzocht het arrest te willen opheffen en geen nieuwe arresten toe te willen laten of tenminste „alle verdere proceduren van deselve arresten believen te doen surcheren tot op sekeren tydt, dat in desen ende gehjcke saecken naer onderlinge communicatie ende onderwijs, een generael verdragh sal mogen worden gemaeckt, en op alles voorsien als na behooren." Zoo de Amstêrdamsche regeering in September de procedure over dat arrest slechts geschorst had, is het begrijpelijk, dat Enkhuizen tegen eene uitspraak door eene commissie uit het Hof van Holland, die herroeping der confiscatie zou kunnen brengen, opzag 1).

Na de ontvangst van eene memorie, waarin de Amstêrdamsche regeering op tenuitvoerlegging van verschillende bepalingen van het Accoord aandrong, besloten de Staten 12 Februari 1582 eenige leden uit het Hof van Holland te kiezen „omme te procederen tot uyt tin ge ende verklaringe van de Renten", in art. 13 vermeld2). Als arbiters werden door de Staten en Amsterdam verkozen: de president Mr. Arnold Nicolai en de raadsheeren Mr. Joost de Menyn, Artus van Brederode, Nicolaes Camerlin en Pelgrom van Loo 3).

Namens de „Requiranten" (d.w.z.: de Amstêrdamsche magistraten) werden de benoodigde stukken, nml. „den eysch, antwoordt ende replique, midtsgaders het proces verbael ende

1) Res. St. v. Holl. 1582, bl. 43—45 : 26 Jan. nam.: de resolutie en verklaring van Enkhuizen. Hiervoor, bl. 112—114. — Over het arrest: Res. St. v. Holl. 1581, bl. 503 en 504: 22 Sept. nam.

2) Res. St. v. Holl. 1588, bl. 53: 12 Febr. Het daar genoemde art. 12 is art. 13 volgens de nummering in de Handvesten.

3) Res. St. v. Holl. 1582, bl. 80: 22 Febr. nam.

Sluiten