Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

andere stucken# ende Munimenten" aan de commissie ter hand gesteld door Cornelis Andriesz. Boelens, raad, Pieter Rodingh, thesaurier en Bartholomeus van der Wiere, secretaris, namens de „Gerequireerdens" (d.w.z. de Staten) door Jhr. Johan van Mathenes, Govert Brasser, Mr. Francois Maelson en den advocaat-fiscaal *).

De arbiters schijnen maar moeilijk tot eene uitspraak te hebben kunnen geraken. Van hunne beslissing hingen niet alleen de belangen van Amsterdam en zijn renteniers af, maar ook die van alle Hollandsche steden en haar burgers, die zich in den oorlog niet altijd onder de gehoorzaamheid van Zijne Excellentie gehouden hadden. De Staten wilden ook ten opzichte van deze laatste groep renteniers niet op de uitspraak der arbiters vooruitloopen en bevalen daarom 16 Juli 1582 aan het Hof van Holland nog gedurende drie maanden geen vonnis te wijzen in die rente-questie, maar de beslissing in het geschil met Amsterdam af te wachten2).

In de uitspraak, gegeven 1 Augustus 1582, verklaarden de arbiters, dat de Staten verplicht waren te betalen:

1. aan de stad Amsterdam „alle de Renten, soo wel op de Beden als op den Thol van Geervliet en de Domeynen van' de Graeffelijckheydt van Hollandt sprekende, toekomende de voorsz. Stede van Amsterdam, verschenen zedert.Sint Jans dagh midd'somer Anno 1576,"

2. aan de Amstêrdamsche burgers, „Renten hebbende op het gemeene Landt van Hollandt, midtsgaders op de Domeynen van de Graeffelijckheydt, alle die onbetaelde Renten, verschenen sichtent St. Jans dage Anno 1576 voorsz.,"

!) 22 Februari 1582 hadden de Staten gecommitteerd „omme 's Landts gerechtigheydt voor den selven daer inne (d.i. in de onderhandelingen voor de arbiters] te bewaren" Jhr. van Mathenes, Cornelis van Beveren, Govert Brasser, Mr. Francois Maelson en den advocaat-fiscaal. Res. St. v. Holl. 1582, bl. 80 : 22 Febr. nam. Bij besluit van 20 Maart werden Beveren en Maelson vervangen door Mr. Paulus Vos en Mr. Johan van Oldenbarnevelt, terwijl de laatste weer door Pieter Florisz. zou mogen vervangen worden. Res. St. v. Holl. 1582, bl. 128: 20 Maart.

2) Res. St. v. Holl. 1582, bl. 343: 16 JuÜ.

Sluiten