Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

teerden de Staten Oldenbarnevelt e.a. om den fiscaal en de advocaten van het land „f instrueren aengaende de provisie [= de provisioneele sententie], by die van Amsterdam by f orme van reductie verkregen van den Hoogen Rade in Hollandt, op de voorgaende uytsprake van de Gecommitteerden uyt den Rade Provinciael."

In het laatst van October 1582 besloot de Vroedschap, dat de Burgemeesters zich zouden „stellen Reducenten" van de uitspraak van 1 Augustus 1.1. Bij klokkenslag zou worden bekend gemaakt, dat de burgers, die renten op het gemeene land en de domeinen bezaten en het proces zouden willen steunen, hunne namen moesten doen opteekenen. Wie niet verscheen, zou beschouwd worden „geconsenteert" te hebben1).

De procedure is niet ten einde gevoerd, daar het accoord van 3 Juni 1583 — waarover straks nader *) — langs minnelijken weg een einde aan het geschil tusschen de Staten en Amsterdam maakte.

In het najaar van 1582 werd door de Staten eene instructie vastgesteld voor de gecommitteerden, belast met de verkooping van de resteerende vroonlanden buiten Alkmaar en van

Impetrant gereduceert te zyn, ende dat oversulcx de voorsz. Sententie s,al worden verklaard, nul ende van onwaarde te zyn, ten minsten dat deselve sal worden gereduceert ad arbitrum boni viri, ende doende dat de voorsz. Arbiters behoorden gedaan te hebben, dat verklaard sal worden etc.

In zijn antwoord concludeerde daarop de gedaagde „tot niet ontfankelijk in Rekel, ende tot wel gearbitreert, of gewesen, kwalyk ende t' onrecht gereduceert te zyn, immers dat verklaard sal worden den Reducent sonder Grieven gereduceert-te hebben van de voorsz. Sententie arbitraal, ende dat daaromme deselve sal sorteren zyn volkomen effect, etc.

Het proces verliep verder met repliek en dupliek, etc. op de gewone wijze. De rechters konden den eisch tot reductie toe- of afwijzen.

Werd de eisch toegewezen, dan kon na eene nieuwe behandeling der zaak de arbitrale uitspraak „by Sententie in Reductie" worden geconfirmeerd of geretracteerd.

, i) Res. St. v. HolL 1582, bl. 421: 6 Sept. — Res. Vr. No. 4, fol. 224 v°: 26 Oct. 1582. 2) Hierna, bl. 287, vl.

Sluiten