Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn f2000 niet %

Van wat er met het zilver der overige kapellen gebeurd is, is zoo goed als niets bekend. Het kerkzilver der St. Olofskapelwerd— volgens le Long — krachtens een bevelschrift der Burgemeesters, gedateerd 23 Maart 1579, door de kerkmeesters der Oude Kerk verkocht „tot de onkosten profyt"

De kerkfabrieksgoederen

Over den toestand dezer goederen is ons maar weinig bekend. Die der Oude en der Nieuwe Kerk waren met renten en lasten bezwaard3). Daarom zullen de reparaties — aan beide gebouwen verricht — uit de opbrengst van het kerkzilver'betaald zijn4).

Na de Alteratie bleven de_vijf kapellen voor den eeredienst gesloten: door de Katholieken wilde men ze niet langer laten gebruiken en de Protestanten hadden voorloopig geen behoefte aan meer kerkruimte, dan de Oude en later ook de Nieuwe Kerk hun bood.

De St. Jacobskapel en de beide gasthuiskapellen zijn nooit aan hunne oorspronkelijk pieuze bestemming teruggegeven. De eerste werd in 1585 door Burgemeesters en thesaurieren aan Pieter Hasselaar verkocht voor f 3000; het torentje met klok en uurwerk bleef stedelijk eigendom.5) De goederen dezer kapel

kanten besteed moest worden." Hij heeft daarbij over het hoofd gezien, dat de opbrengst pas volgens eene ordonnantie van 18 Januari 1580 aan de kerkmeesters der Oude Kerk werd overgedragen; toen dus de Nieuwe Kerk al langer dan een jaar voor den Protestantschen eeredienst gebruikt werd.

x) Het werd daarom toch niet vergeten: op twee ordonnanties van 27 November en 3 December 1578 betaalden de thesauriers aan de vaders en regenten van het Weeshuis f1200, aan hen door de Burgemeesters met advies van de Vroedschap geaccordeerd, om ten behoeve van de arme weeskinderen „nootelycke provisie te doen teghen die winter." Rap. v. thes. 1578 na de Alt., fol. 159 vO. ;

2) Is le Long: Historische Beschrijving van de Reformatie der stadt Amsterdam, bl. 558 b. — Van Beeck Calkoen (t.a.pl., bl. 92) heeft ten onrechte 23 Maart als datum van den verkoop beschouwd.

») Res. Vr. No. 4, fol. 185 v": 17 Nov. 1581.

4) Hiervoor, bl. 295 en 296.

5) Quytscheldingen 11 (of nieuw nummer 5,) fol. 145 v° en 146. Rap. v. thes. 1584, fol. 217; dito 1585, fol. 145.

Sluiten