Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

30 October 1581 verklaarde de stad zich bereid „staet van de halve stuvers vande generale middelen alhier vallende over te leveren"; meer wilde zij niet doen: zij zou de rantsoenen blijven aanwenden tot betaling harer predikanten; alleen verklaarde zij zich bereid het restant af te geven tot onderhoud van de predikanten in Amstelland en Muiden *).

Bij de laatste onderhandelingen over den afstand van de Satisfactie deed Amsterdam het echter voorkomen, alsof er — ook na het gebruiken van de geheele opbrengst der halve stuivers voor de predikantsbetaling — nog een tekort zou zijn, zoodat er van de afgifte van een restant geen sprake zou kunnen zijn. In het ontwerp van 17 November 1581 lezen we: art. 8: „Dat mede die van Amsterdam tot betalinge van de renten ende lasten staende tot laste van die Oude ende Nyeuwe kercke aldaer, bedragende met die reparatie vande voorsz. kercken ende den huijsen vanden predicanten jaerlicx zullen mogen aenvaerden ende behouden die incompsten vande memorien ende andere kercke goederen mits dat zoe verre daer yet overschyet, het zelve verstrect zalworden tot onderhout vanden predicanten aldaer, neffens die halve stuvers vanden middelen binnen der zeiver stede ende haere, vryheyt procederende, waer mede zy gehouden zullen wesen alle heure predicanten te onderhouden, zonder daer toe eenige vordere assistentie vande Staten te eysschen, ende zoe daer yet te cort compt % zullen die van Amsterdam tzelffde vuyt die voorsz. gheestelicke [d. w. z. klooster-] ofte andere goederen suppleren" 3).

De Amstêrdamsche regeering sprak in dat artikel haar verlangen uit om pastoriegoederen (nml. „memorien") te mogen

aan Coolwijck toen een staat was vertoond van de betaling der predikanten in Amsterdam.

i\ Res. Vr. No. 4, fol. 182 v»: 30 Oct. 1581. — Volgens de mededeeling van Coolwijck stond de stad een deel der rantsoenen af tot betaling van de predikanten' in Weesp en Muiden.

2) De cursiveer.

») Res. Vr. No. 4, fol. 185 v«: 17 Nov. 1581.

Sluiten