Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

curam animarum")*) te gebruiken ten behoeve van de reparatie der kerken en het onderhoud van de predikanten, „mitsgaders dat men den incompsten vanden vicaryen („juris patronatus laicalis"?) volgende dordonnantie vande Staten2) als wesende contrarie 119e articule van deser stede Satisfactie, nyet en zal brengen in handen van Cornelis van Coolwyck als byden Staten daer toe geordonneert" 3).

Daarenboven vermeldt Coolwijck in zijne rekening over 1579 „van (den) derden penning van allen den incommen der beneficiën, vicaryen en canonisyen die jure patronatus gepossideert ende geheven werden" door oppositie van de edelen „ende andere obstacel, daerop gevallen", niets ontvangen te hebben 4), terwijl hij in deze rekening niet alleen inkomsten over 1579, doch ook over'1580 verantwoordt5).

Bovendien bevalen de Staten zelf 30 November 1580 aan eene suppleanté „cautie suffisant" te stellen „van 't gerechte derdepart vande inkomsten vande Vicarye voornoemt jaerlijcx te betalen aen de Kerckmeesteren vande Nieuwe Kerck der Stadt Amsterdam, ten behoeve ende onderhoudt vande Predicanten aldaer" 6). Van Coolwijck is ook hier geen sprake.

Het niet-afdragen 'der tertiën strookte trouwens geheel met de Amstêrdamsche politiek: de stedehjke regeering hield immers voor het allergrootste deel de rantsoenen in ') en fiet aan Coolwijck niet toe ook maar een blik te slaan in de pastoriegoederen8).

!) Cf. Res. St. v. Holl. 1578, bl. 17: 8 Sept. nam.

2) Nml. van 6 September 1578.

8) Res. Vr. No. 4, fol. 24: 3 October 1578.

4) Van Beuningen, t. a. pl., bl. 80.

5) Als voren, bl. 80 en 81.

«) Res. St. v. Holl. 1580, bl. 257: 30 Nov. — Hoe rijmt zich dit met de machtiging in 1579 aan Reael verleend om de tertiën te innen? — Wagenaars mededeeling, dat alle predikanten tot 1586 door de kerkmeesters der Oude Kerk betaald werden, blijkt onjuist. Amsterdam, Stuk B (Deel BI, Boek II), fol. 165.

7) Hiervoor, bl. 301 en 302.

«) Hiervoor, bl. 301.

Sluiten